Region Midtjylland

Sygeplejeforskning

Prinsens Alle, 2, 8800 Viborg

To docentstillinger ledige i Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje (CFSS)

Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje (CFSS) er et fælles forskningscenter imellem Hospitalsenhed Midt (HE Midt) og VIA University College (VIA), Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi.

CFSS søger to docentstillinger besat per 1. oktober 2023 eller efter aftale med kandidaterne. Docentstillingerne bliver besat af medarbejdere med sundhedsfaglige professionsuddannelsesmæssige baggrunde, hvoraf det forventes, at en har sygeplejefaglig baggrund, og en har baggrund som fysioterapeut, bioanalytiker eller ergoterapeut.

Om CFSS

Der er indgået en ny samarbejdsaftale mellem VIA og HE Midt for centret, som tidligere er kendt som Center for Forskning i Klinisk Sygepleje – CFKS.  Med centrets nye samarbejdsaftale åbnes der op for forskere med andre professionsuddannelsesmæssige baggrunde end den rent sygeplejefaglige. På den måde styrkes centret, så det får en stærk, bred og tværfaglig forskningsprofil. Forskningen fra centret skal bruges til at skabe endnu bedre forløb for patienterne i Hospitalsenhed Midt.

VIA og HE Midt vil med stillingerne i CFSS styrke samarbejdet om klinik, forskning og uddannelse ved at skabe, dele og anvende viden i samarbejde med de forskellige aktører på sundhedsområdet, herunder øvrige professioner og relevante uddannelses- og forskningsmiljøer i VIA og HE Midt.

https://www.via.dk/om-via/presse/nyheder-2023/forskningscenter-har-voksevaerk-og-faar-ny-profil

Primære arbejdsopgaver

Vi søger to højt kvalificerede medarbejdere med en solid forsknings- og udviklingserfaring inden for deres felt, og som selvstændigt og innovativt bringer denne viden i spil. Vi har en forventning om, at de rette profiler samtidig er i besiddelse af solide undervisningskompetencer og har et stærkt nationalt og internationalt netværk.

Som docent i CFSS skal du være med til at udvikle VIAs sundhedsuddannelser samt VIAs og HE Midts forskningsmiljøer og bidrage til vidensproduktion med afsæt i uddannelsesmæssige og praksisrelaterede behov. Dine arbejdsopgaver bliver således at:

 • producere forskningsresultater, der kan finde anvendelse i klinisk praksis
 • omsætte viden fra forsknings- og udviklingsaktiviteter til uddannelse og klinisk praksis
 • understøtte studerendes involvering i innovative, udviklings- og forskningsbaserede processer
 • understøtte talentudvikling af såvel medarbejdere som studerende
 • udvikle væksthusaktiviteter for professionsbachelorstuderende, undervisere og klinisk personale
 • styrke og videreudvikle CFSS’s samarbejde med relevante aktører på sundhedsområdet, herunder eksterne samarbejdspartnere (nationalt og internationalt) og relevante forskningsmiljøer i VIA og HE Midt
 • bidrage til den faglige forskningsledelse i CFSS, herunder vejlede og kvalificere mindre erfarne forskere gennem fx kollegial sparring samt kursus- og undervisningsaktiviteter
 • udføre speciale-, adjunkt- og ph.d.-vejledning
 • understøtte og vejlede medarbejdere i at koble praksiserfaring med forskning inden for sundhed og sygepleje
 • styrke forskningsmiljøet og bidrage til centerets faglige udvikling indenfor sundhed og sygepleje for sundhedspersonale med professionsuddannelsesmæssige baggrunde
 • designe, gennemføre og lede egne og fælles praksisrettede forsknings- og udviklingsprojekter på et højt niveau i centeret
 • bidrage til og initiere forskningspublikationer og forskningskommunikation af høj kvalitet, herunder udvikle individuelle og kollektive publikationsstrategier i centeret
 • højne kvantiteten og kvaliteten af centerets forskningsbidrag inden for det sundhedsfaglige område
 • videreudvikle samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesmiljøerne gennem uddannelsesudvikling, forskningsbasering af undervisningsaktiviteter og gensidig videndeling
 • samarbejde med og bidrage til udvikling af praksis samt understøtte og vejlede medarbejdere i centeret med at koble praksiserfaring med forskning inden for det sundhedsfaglige område
 • udfærdige eksterne forskningsansøgninger
 • undervise på relevante grund- og eftervidereuddannelser
 • Dertil forskellige opgaver som fastlæggelse af tværgående strategi og mål for forskningscentret, udfærdigelse af årsrapporter, planlægning af fundraisingaktiviteter og -koordinering, intern og ekstern repræsentation af centret, herunder intern og ekstern kommunikation, studenterinddragelsestiltag samt økonomi- og budgetplanlægning.

Kvalifikationer
Ansøgerne skal have et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. med sundhedsfaglige professionsuddannelsesmæssige baggrunde. Derudover forventes ansøgerne at:

 • besidde dokumenteret anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau, indenfor sit sundhedsfaglige område
 • kunne dokumentere solid forskningserfaring inden for sit faglige område, herunder erfaring med publicering af artikler i relevante internationale tidsskrifter og internationale forskningsprojekter
 • have erfaring med ledelse af forsknings- og udviklingsprojekter, herunder erfaring med at søge ekstern finansiering
 • have et nationalt og internationalt netværk i forskningsfeltet og i relation til relevante professionelle miljøer og organisationer
 • have erfaring med understøttelse af tværgående strategiske satsninger og andre ledelsesmæssige tiltag og aktiviteter
 • have undervisnings- og vejledningserfaring på højeste niveau (kandidat- og ph.d.-niveau)
 • have erfaring med samarbejde og vidensunderstøttelse af professionel praksis på relevante uddannelser
 • have erfaring med forsknings- og udviklingsprojekter, der skaber samspil mellem forskning og praksisudvikling, herunder inddragelse af adjunkter og studerende i forskningsaktiviteter.

Ansøgernes kvalifikationer vil blive bedømt af et eksternt bedømmelsesudvalg.

Yderligere information
Det primære arbejdssted vil være CFSS's lokaler ved Regionshospitalet Viborg, men der vil også være aktiviteter og forpligtelser på VIAs adresse i Aarhus N og undervisningsaktivitet ved VIAs adresse på Campus Viborg. Vil du vide mere om stillingerne eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte forskningschef Lars Peter Bech Kjeldsen (LPBK@via.dk), mobil 8755171 eller forskningschef David Høyrup Christiansen (davchr@rm.dk), mobil 2168 8431.

Ansøgning og bilag:
Ansøg via VIAs online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest den 5. marts 2023. Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 33 og 34. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2023 eller efter aftale med kandidaten.

Ønsker du at søge stillingen, vedhæft da følgende materialer til din ansøgning:

- Et pædagogisk CV og refleksion: Det pædagogiske CV skal dokumentere din erfaring vedr. undervisning og udvikling af undervisning/undervisningsmateriale samt vejledning (bachelor, master, kandidat, ph.d.). CV’et bør indeholde et kort refleksionsafsnit med dine pædagogiske og didaktiske overvejelser.

- Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge. Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen.

- En forskningsplan. Forskningsplanen må max være tre sider, og skal indeholde en beskrivelse af ansøgerens forskningsvisioner i forhold til stillingsopslaget.


Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst. Som medarbejder i CFSS har man via sin delestilling en ansættelseskontrakt med både HE Midt og VIA, Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi, med 50 % ansættelse hos hver part. De to delansættelser i stillingen er gensidigt afhængige. Medarbejderne i CFSS ansættes i udgangspunktet som henholdsvis docent i VIA og forsker/ seniorforsker i HE Midt, afhængig af kvalifikationer.

Stillingen som docent er tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse i 3 år. 
Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Der kan blive foretaget præselektion forud for bedømmelsesproceduren.

Du kan læse mere om ansættelsesproceduren og stillingsstruktur for docenter her:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på https://www.via.dk/

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk


 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  David Høyrup Christiansen
  David.Christiansen@midt.rm.dk
  21688431
 • Adresse
  Prinsens Alle, 2, 8800 Viborg
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  51449
 • Quick-nr.
  444337
 • Indrykningsdato
  06-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  05-03-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Prinsens Alle, 2, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  David Høyrup Christiansen
  David.Christiansen@midt.rm.dk
  21688431
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  51449
 • Quick-nr.
  444337
 • Indrykningsdato
  06-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  05-03-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.