Jobbet "Vil du være med til at forme fremtidens psykoterapeutiske behandling?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Så har Psykiatrisk Center Amager en ledig stilling som afsnitsledende psykolog til Psykoterapeutisk Afsnit per 1/2-2018 eller snarest derefter. I afsnittet varetager vi behandling af patienter med ikke-psykotiske lidelser i henhold til beskrivelserne for ”pakke-forløb”. Vi varetager behandling af depressiv enkeltepisode og periodisk depression på hovedfunktionsniveau samt behandling af personlighedsforstyrrelser på både hoved- og regionsfunktionsniveau. Vi har desuden udredningspakker i afsnittet.
 
Psykoterapeutisk afsnit er en ambulant enhed med aktuelt 22 medarbejdere fordelt på læger, psykologer, tværfagligt behandlerpersonale, socialrådgiver og lægesekretærer. Vi er i afsnittet kendetegnet ved et stærkt tværfagligt samarbejde, en høj grad af selvstændighed hos den enkelte medarbejder samt gensidig respekt og ansvarlighed for fælles opgaver.  
 
Behandlingen er overvejende gruppebaseret. Metodemæssigt anvendes både kognitiv adfærdsterapi, dialektisk adfærdsterapi og dynamisk/mentaliseringsbaseret terapi, hvorfor det er en fordel, at du som ansøger har kendskab hertil, gerne på specialistniveau. 
 
Til stillingen søger vi en psykolog med interesse for og viden om ikke-psykotiske lidelser. Du skal som psykolog dertil have interesse for såvel selv at arbejde psykoterapeutisk som at varetage ledelsen af medarbejdere med psykoterapi som primært arbejdsområde. Der er god mulighed for kollegialt samvær og undervisning med øvrige ledelseskolleger.  
 
Du skal som psykolog kunne uddelegere ansvar på fornuftig vis og have lyst til og evner for at indgå i arbejdet med at planlægge og lede sammenhængende, veldefinerede patientforløb.  
 
I Psykoterapeutisk Afsnit har vi inden for de senere år gennemgået en forbedringsproces med fokus på at imødekomme et øget kapacitetshensyn. Der er således blevet ansat flere medarbejdere og indført ugeplaner. Det er en forudsætning for at søge stillingen, at du som psykolog vil gå aktivt ind i forbedringsarbejdet, da det er en del af kulturen både i afsnittet og på resten af centeret.  
 
Stillingen indeholder primært ledelsesmæssige opgaver bestående af: 
• Sikre fortsat daglig kapacitetsstyring og flow i afsnit  
• Sikre forankring af forbedringsarbejde med afholdelse af ugentlige forbedringsmøder samt deltagelse i forbedringsmøde og temadage med de øvrige ambulante ledere
• Afholde dialogmøder med Centerledelsen  
• Personaleansvar i samarbejde med afdelingssygeplejersken (ansættelser, MUS, kursusdeltagelse, økonomisk overblik, ferieafvikling, planlægge lokale temadage m.v.) 
 
Vi lægger vægt på sammenhæng mellem klinikken og forskning, blandt andet gennem et udbygget internt undervisningsprogram. Afsnittet har et godt professionelt miljø med erfarne medarbejdere med engagement, humor og god interkollegial vekselvirken. Vi kan tilbyde en ansættelse i et dynamisk psykiatrihus, hvor patienten er i centrum, hvor der er et vedvarende ønske om at dygtiggøre sig, og om at forbedre behandlingstilbuddene for vores patienter.  
 
Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen er på 37 timer ugentligt og aflønnes i henhold til gældende overenskomst.  
 
Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser.
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikchef René Sjælland på 21729501 eller rene.sjaelland@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske mette Stevns på xxx eller mette.stevns@regionh.dk
 
Ansøgningsfrist: Mandag 11/12-2017 kl 12:00. 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her   
 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen.
Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. 
 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium og Ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier: KBU (klinisk basisuddannelse), speciallæge i almen medicin samt til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
 
Du kan læse mere om centret her