Jobbet "Klinisk vejleder til Akutafdelingens base for lunge- og infektionsmedicinske og neurologiske patienter" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Brænder du for at udvikling af den kliniske uddannelse foregår på et højt fagligt niveau, så har vi det helt rigtige job til dig.

Da vi har fået mulighed for udvide med en ekstra klinisk vejleder i vores Akutafdeling, søger vi en klinisk vejleder med høj sygeplejefaglig og pædagogisk indsigt. Der arbejder ud fra et mindset, at succesfulde patientforløb kræver et højt fagligt sygeplejeniveau i kerneopgaven, og at den kliniske uddannelse sker i et udviklende studie- og læringsmiljø, hvor samarbejde og stort engagement er væsentlige elementer.

Den kliniske vejleder har ansvar for uddannelse af sygeplejestuderende, ambulanceredderelever, behandlerelever og Medic fra forsvaret. Ansvaret omhandler både koordinering og daglig vejledning i det kliniske arbejde.

Der er ansat praktikvejleder med ansvar for uddannelse af social- og sundhedsassistentelever, den Kliniske Vejleder har dog det overordnede ansvar.

På Nordsjællands Hospital er vi ved at forberede fremtidens hospital – og i 2022 flytter vi ind i et helt nybygget hospital. Vores mål er at skabe patienternes hospital – først og fremmest.

Vi vil udvikle et imødekommende hospital, hvor patienterne kommer først og deres situation styrer forløbet. Som led i forberedelserne af hospitalets udflytning til Nyt Hospital Nordsjælland

er der igangsat et arbejde med udvikling af Fremtidens Akutmodtagelse (FAM) for at sikre den optimale udnyttelse af det fremtidige hospital. Akutafdelingen anses som en absolut central afdeling  i det nye hospital med udvidelse til 90 senge.

Stillingen ønskes besat den 1. januar 2018 eller efter aftale.

Akutafdelingen varetager omkring 137.000 patientforløb årligt, heraf 44.000 indlæggelser og 93.000 ambulante.

Afdelingen er unik i dens centrale rolle på hospitalet med et stort tværfagligt samarbejde mellem de mange aktører i afdelingen og med samtlige afdelinger på hospitalet.

Vi ønsker at kombinere specialerne side om side med det faste personale i Akutafdelingen. Specialernes faglighed og konneks med patientforløb kombineres med kontinuitet fra en fast stab af personaler i afdelingen med brede faglige kompetencer.

Akutafdelingen på NOH er opdelt på 3 matrikler henholdsvis Akutmodtagelse på Hillerød, Akutklinik i Frederikssund og Akutklinik i Sundhedshuset i Helsingør, alle samlet under fælles ledelse.

Akutmodtagelsen på Hillerød Hospital består af 44 normerede senge og er døgndækkende for alle akutte specialer, på nær Gynækologi og Pædiatri, som har deres egne modtagelser. Alle patienter indenfor de kirurgiske og medicinske specialer, som er henvist til indlæggelse, møder i Akutmodtagelsen til registrering og triage. Vi modtager ligeledes selvhenvendere. Den efterfølgende vurdering og behandling er organisatorisk baseret på teamstruktur med tæt tilknytning til specialerne. Teamorganiseringen er opdelt som følgende:

 • 4 medicinske og neurologisk teams herunder en Brystsmerteklinik- den konkrete stilling forankres i akutafdelingens base for pateinter med lunge- og infektionsmedicinske og neurologiske diagnoser.
 • Et ortopædkirurgisk team herunder modtagelse af traume.
 • Stabile organkirurgiske patienter bliver visiteret til den Kirurgiske Modtagelse efter triage.

Akutklinikken i Frederikssund består af 10 normerede senge og er åben fra kl. 09.00-20.00. Akutklinikken kan modtage alle medicinske patienter henvist som kørsel B samt selvhenvendere.

Akutklinikken i Sundhedshuset i Helsingør varetager ambulante opgaver.

Akutafdelingen har et døgnbemandet vagtsekretariat med Centralvisitation (CVI) og Akut Koordinations Center (AKC).

Organisation

Akutafdelingen er førende med akutte patientforløb, flowstyring af det akutte patientflow og triagering.

Ledelsen i Akutafdelingen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Der er ansat 4 afdelingssygeplejersker i Akutmodtagelsen, Hillerød. Der er ansat en afdelingssygeplejerske med ledelse i Akutklinikken, Frederikssund.

Sygeplejegruppen er bemandet med akutsygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Lægegruppen er repræsenteret ved Områdeansvarlige overlæger fra de kliniske specialer og en Overlæge i Geriatrisk Team.  

Afdelingen er organiseret i tværfaglige teams bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og læger, som samarbejder i patientopdelte zoner.

Der er fast tilknyttet lægesekretærer, serviceassistenter, farmaceuter og farmakonomer, et geriatrisk team og et bioanalytikerteam.

Akuthjælpen hører organisatorisk under Akutafdelingen og er bemandet med et hold af læger på konsulentbasis.

Vi søger en klinisk vejleder, der vil være med til at sikre:

 • Ambitionen ”Patienternes hospital – først og fremmest”
 • Videreudvikling af Akutafdelingen som uddannelsessted til et af landets allerbedste
 • Et godt uddannelsesmiljø for alle faggrupper
 • Udvælgelse af eksemplariske læresituationer
 • At den kliniske undervisning samt studie- og læringsmiljøet er i overensstemmelse med krav i bekendtgørelser og studieordninger for uddannelsen
 • Fortløbende kvalitetsvurdering, justering og udvikling af uddannelsestilbud og vilkår på grundlag af foreliggende evalueringer og i forhold til godkendte kriterier
 • Et godt tværfagligt samarbejde og højt engagement

Vi søger en klinisk vejleder med følgende profil:

 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Pædagogisk efteruddannelse minimum svarende til 9 ECTS point – klinisk vejledermodul.- eller med forventning om at videreuddanne sig.
 • Har pædagogiske evner og interesse for uddannelsessøgende
 • Udviser overblik og engagement.
 • Bred og relevant faglig erfaring fra hospitalsvæsnet, herunder Akutmodtagelse
 • Mestrer den gode kommunikation
 • Samarbejdsform byggende på dialog, tværfaglighed og med fokus på en kultur, der fremmer samarbejde og udvikling på tværs af hospitalet
 • Tillidsvækkende og troværdig
 • Visionær og med ambitioner for en fortsat udvikling af et godt studie- og læringsmiljø

Vi kan tilbyde en spændende stilling med:

 • Et dynamisk og innovativt miljø.  
Akutafdelingen modtager, stabiliserer og behandler patienter fra de fleste specialer. De forskellige patientforløb og teamorganiseringen er støttet og styrket af et rigt tværfagligt samarbejde mellem specialerne, hvor alles kompetencer, kreativitet og fleksibilitet er i spil.  
Vi stiller store krav til os selv i forhold til kvaliteten af den enkelte patients pleje og behandling, og ønsker yderligere at styrke den sygeplejefaglige kvalitetsudvikling i afdelingen.  
Det giver et dynamisk og givende miljø, som samtidigt er fagligt spændende, udfordrende og lærerigt, og sikrer en bred tilgang og korrekt opstart af det akutte patientforløb og sammenhængende patientforløb.
 • Et stærkt netværk med kliniske vejledere på hospitalet. De kliniske vejledere er etableret i semestergrupper med ansvar for fælles introduktion og undervisning af de studerende i simulationstræning.
 • Facilitatoruddannelsen.
 • Du kan bl.a. få mulighed for

  • Introduktion til stillingen ved Akutafdelingens kliniske vejleder
  • Have ansvar for uddannelses- og udviklingsforløb som understøtter et fortsat patientsikkert hospital og fremtidens hospital
  • Udvikle og implementere indsatser i studie- og læringsmiljøet som understøtter det akutte patientforløb både i Akutafdelingen, men også på Nordsjællands Hospital
  • Medvirke i den fortløbende udvikling af et godt og anerkendt uddannelsessted i det akutte område med fokus på at patientforløbstænkningen er styrende for al aktivitet omkring patienten
  • Indgå i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersker, områdeansvarlige overlæger og ressourcepersonale
  • Samarbejde med aktive, engagerede og professionelle medarbejdere
  • Bidrage til en kultur med bevidsthed om, at sygeplejen gør en forskel hos vores patienter
  • Bidrage til den gode kommunikation/ og hvor service og information er i højsædet
  • Være en del af en Akutafdeling som er i front med undersøgelse og behandling af den akutte patient , og som er udstyret med den nyeste teknologi.

  Organisatorisk placering:

  Den kliniske vejleder refererer til den ledende oversygeplejerske.

  Den daglige afvikling af uddannelsesopgaven foregår med reference til Akutafdelingens afdelingssygeplejersker.  

  Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer/uge.

  Den kliniske vejleder deltager i klinisk arbejde svarende til min. 30 vagter/år, og med vagt hver 4. weekend.

  Løn- og Ansættelsesvilkår:

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

  Yderligere oplysninger:

  Du er meget velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Britt Holmgaard, telefon 5128 0633, mail britt.holmgaard@regionh.dk

  hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen.

  Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017

   

  Samtaler afholdes: Mandag den 18. december 2017