Jobbet "Speciallæge i intern medicin: endokrinologi, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Diagnostisk Center

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
En stilling som overlæge eller afdelingslæge i intern medicin: endokrinologi ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller efter aftale.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Speciallægen vil indgå i afdelingens endokrinologiske team med mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse.
 
Afhængig af ansøgerens erfaring, vil denne, i tillæg til de kliniske og eventuelt forskningsrelaterede opgaver, indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Det forventes, at speciallægen, i lighed med alle de øvrige speciallæger på afdelingen, gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.
 
Der vil være mulighed for at deltage i bagvagtlaget.
 
Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: endokrinologi.
 
Der lægges primært vægt på, at speciallægen vil kunne bidrage til det unikke kollegiale miljø og de mange udviklingsprojekter, der gennemføres i Diagnostisk Center.
 
Speciallægen skal have betydelige kompetencer inden for samarbejde, være indstillet på at indgå i de mange innovative projekter, der gennemføres i Diagnostisk Center og deltage aktivt i undervisningen af yngre kolleger.
 
Faglige kvalifikationer (evt. inkl. forskningskompetencer) er ønskelige, men der vil være mulighed for at få supplerende efteruddannelse heri, hvis de rette kompetencer ikke foreligger ved ansættelsen.
 
Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgerne har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/afdelingens mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.
 
Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som overlæge her.
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som afdelingslæge her.

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center karakteriseret ved:
  • Særdeles godt kollegialt miljø
  • Innovativt miljø
  • Samling af alle 9 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse
  • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
  • Høj (tvær)faglighed
  • Prioriteret forskningsmiljø (primært) omkring kliniske problemstillinger
Regionshospitalet Silkeborg er udnævnt til et udviklingshospital i Region Midtjylland, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb.

Regionshospitalet består af to centre, nemlig Center for Planlagt kirurgi (anæstesiologi og ortopædkirurgi) og Diagnostisk Center (medicin og radiologi).

Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl 8-17 inden for næsten alle områder af det medicinske speciale samt i et forskningsprojekt medicinske patienter med opblussen i deres kroniske sygdom døgnet rundt alle ugens dage (”flexible indlæggelser”).
 
Diagnostisk Center har alle de medicinske specialer repræsenteret: kardiologi, reumatologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi inkl. hepatologi, infektionsmedicin, hæmatologi, nefrologi, geriatri samt socialmedicin, klinisk immunologi samt. Der er ca. 4000 medicinske indlæggelser og > 65.000 ambulante kontroller.
 
Diagnostisk Center er Universitetsklinik under Aarhus Universitet for Innovative Patientforløb, og der er ansat en professor bl.a. i Innovative Patientforløb.
 
Der er endvidere undervisning af medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelser inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, arbejdsmedicin, reumatologi, farmakologi og almen praksis.
 
I Diagnostisk Center er der mellemvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt samt et for- og bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt med efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Der er endvidere et døgndækket kardiologisk vagtlag med tilkald (30 min). Anæstesiologiske overlæger har tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.
 
Ledelsesforhold
Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.
  
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. 
  
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. 
  
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
 
Ledende overlæge Ulrich Fredberg, tlf. 7841 7800
Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, tlf. 7844 1003

Ansøgningsfrist 
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 19. december 2017 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt den 15. januar 2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale