Jobbet "Socialsygeplejerske til Fælles Akut Afdeling" er udløbet

Region Midtjylland

Fælles Akut Afdeling

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Fast stilling som socialsygeplejerske ved Fælles Akut Afdelingen, Aarhus Universitetshospital (AUH) er ledig til besættelse snarest muligt.

Med udgangspunkt i Region Midtjyllands ”Sociale Strategi 2013” er der ansat socialsygeplejersker på Aarhus Universitetshospital. Erfaringer har vist, at en socialsygeplejerskeordning kan bidrage til at øge lighed i sundhed for gruppen af socialt udsatte borgere.
Formålet med socialsygepleje er at understøtte socialt udsatte i at gennemføre og afslutte det planlagte sundhedsfaglige behandlingsforløb.
Socialsygeplejerskeordningen på AUH er bemandet med tre sygeplejersker og retter sig mod socialt udsatte patienter og deres forløb fra indlæggelse til afsluttet behandlingsforløb. Socialt udsatte har ofte samtidig komplekse problemstillinger af såvel somatisk, psykiatrisk og social karakter såsom hjemløshed, misbrug og/eller psykisk sygdom samt oplevelse af stigmatisering og marginalisering.
 
Socialsygepleje tager afsæt i en skadesreducerende og ressourcetænkende tilgang. Sygeplejen til socialt udsatte er kendetegnet af en anerkendende og omsorgsrelateret tilgang baseret på nyeste viden om socialt udsattes komplekse sundhedsmæssige og sociale problemstillinger, samt indsigten i kompleksiteten og kronicitet i at være afhængig af et rusmiddel.
 
Socialsygepleje på AUH indebærer at
 • understøtte socialt udsatte patienter i at gennemføre og afslutte det sundhedsfaglige behandlingsforløb
 • koordinere forløb for socialt udsatte, eksempelvis fra Fælles Akut Afdelingen, videre til indlæggelse i somatiske afdelinger og i overgange til Psykiatrisk Hospital eller kommunalt regi, med fokus på kontinuitet og medinddragelse 
 • sætte sig ind i behandlingstiltag og tilbud på udsatte- og misbrugsområdet og anvende dette i plejen af socialt udsatte
 • varetage faglig sparring og vejledning til kollegaer om hvordan mødet med patienten er baseret på nyeste viden, anerkendelse, integritet, værdighed, respekt og rummelighed overfor patientens livsførelse
 
Vi søger en sygeplejerske, der vil arbejde med at
 • etablere en god og tillidsfuld relation til socialt udsatte
 • identificere behov for abstinensbehandling og substitutionsbehandling blandt andet ift. smerteproblematikker 
 • yde sygeplejefaglig omsorg mhp. at støtte patientens mulighed for at få mest muligt udbytte af indlæggelsesforløbet
 • fungere som patientens kontaktperson mhp. at bygge bro ml. patient og øvrige sundhedspersonaler, herunder at forebygge og løse konflikter
 • være rollemodel med en anerkendende og pragmatisk tilgang baseret på respekt, rummelighed og faglig specialistviden
 • give personalet redskaber og faglig viden til at forstå, rumme og håndtere denne patientgruppe
 • vejlede og undervise øvrigt sundhedspersonale i abstinensbehandling, rusmidler og substitutionsbehandling i bl.a. smerteproblematikker
 • holde dig ajour med de indsatser og tilbud, der findes til socialt udsatte patienter
 • planlægge og koordinere hensigtsmæssige udskrivningsforløb
 • skabe sammenhængende patientforløb og understøtte samarbejdet både internt på AUH og på tværs af sektorer 
 • udvikle faglighed og samarbejde i et lille team, herunder at være åben for supervision og feedback
 
Kvalifikationer og kompetencer
 • uddannet sygeplejerske
 • llinisk erfaring med misbrugere og udsatte. Det er en fordel at have viden om de miljøer, hvor mennesker med komplekse sociale problemer færdes
 • har viden om sammenhæng mellem somatisk sygdom og brug af stoffer og rusmidler, skadeligt forbrug af alkohol, abstinensbehandling, substitutionsbehandling bl.a. mod smerter og psykisk sygdom
 • har viden og forståelse for hvordan socialt udsatte kan opleve mødet med hospitalets rutiner, arbejdsgange og terminologi i forbindelse med et behandlingsforløb
 • har interesse i den skadesreducerende tilgangs potentiale i forhold til forebyggelse og kurative tiltag
 • har med fordel kendskab til regionale og kommunale tilbud, til personer med stofmisbrug, hjemløshed og / eller skadeligt forbrug af alkohol og psykisk sygdom
 • har gode kommunikative og pædagogiske evner og gerne erfaring med at undervise
 • kan arbejde selvstændigt og kan prioritere opgaver i en travl hverdag
 • kan indgå konstruktivt i et lille team og være åben for supervision og feedback
 • evner at tænke kreativt, finder pragmatiske løsninger og ser en styrke i tværfagligt samarbejde
 
Oplæring og netværk
Oplæring vil blive tilrettelagt individuelt.  
 
Vi tilbyder
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig udvikling
 • en afdeling med et velfungerede tværfagligt samarbejde og rivende udvikling
 • et udfordrende og spændende felt, da socialsygepleje i Region Midtjylland ligeledes er i en rivende udvikling 
 
Organisatorisk placering
Stillingerne som socialsygeplejerske er tilknyttet Fælles Akut Afdelingen og refererer til afdelingssygeplejerske i Skadestuen, Anette Bäckström og akut-overlæge Dilek Cakar.
Akut Afdelingen er én af fem akutafdelinger i Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital er regionens største akuthospital. Akut Afdelingen modtager patienter fra et optageområde på 300.000 borgere. I 2018 flytter afdelingen til nye og større bygninger på Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby og vil derefter skulle modtage i alt ca. 400 akutte patienter på døgnbasis. Afdelingen består ud over Socialsygeplejerskeordningen af Skadestuen, Lægevagt, Traumecenter, Hospitalsvisitation, Akutkoordination, Akutafsnit, Center for Voldtægtsofre og Center for Akutforskning. Se mere på Afdelingens hjemmeside

Hvis du vil vide mere
Hjemmeside om socialsygeplejerskerne findes på
http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/falles-akut-afdeling/til-fagfolk/socialsygeplejerskerne/
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved afdelingssygeplejerske Anette Bäckström på tlf. 2511 2303, mail anettlur@rm.dk
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Der vil blive indhentet reference. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation samt en tilfredsstillende børneattest.
 
Ansøgningen sendes via nedenstående link og stiles til afdelingssygeplejerske Anette Bäckström. Ansøgningsfrist den 16. januar 2018. Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 22. januar 2018.
 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.