Jobbet "Specialeansvarlig fysioterapeut med master- eller kandidatuddannelse til medcinsk team på Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund

Dit næste skridt
Fysioterapiafsnittet på Nordsjællands Hospital søger en specialeansvarlig fysioterapeut indenfor kardiologi og den ældre medicinske patient. Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2018.  
Ugentlig arbejdstid er 37 timer. 
 
Det medicinske team er placeret i det centrale fysioterapiafsnit, som er et afsnit under Neurologisk afdeling. Fysioterapiafsnittet er fordelt på Nordsjællands Hospitals to matrikler, Frederikssund og Hillerød. Funktionen som specialeansvarlig går på tværs af begge matrikler, der har sammenlignelige opgaver at varetage, men denne stilling fordrer dagligt fremmøde på Frederikssundmatriklen, hvor det kliniske arbejde skal udføres.  
 
Hvem er vi? 
Vi er et afsnit af aktive, engagerede og glade kollegaer, som til stadighed arbejder på at yde god fysioterapi til vores patienter. Vi arbejder løbende på at sikre det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø, præget af åbenhed og fleksibilitet. 
 
Fysioterapiafsnittet består af 31 fysioterapeuter, en afdelingsterapeut, en sekretær og en husassistent/sygehjælper. Der er ansat 8 fysioterapeuter i Frederikssund og 23 fysioterapeuter i Hillerød. I Hillerød er der tilknyttet en specialeansvarlig fysioterapeut inden for lungemedicin og den ældre medicinske patient. Denne funktion går på tværs af de to matrikler.  
Afdelingsterapeuten og sekretæren varetager ligeledes opgaver på begge matrikler.    
 
Fysioterapeuterne i afsnittet på Frederikssund-matriklen træner og behandler indlagte patienter indenfor lunge- og infektionsmedicin, kardiologi, palliation og onkologi samt gastromedicin. De indlagte patienter er kendetegnet ved, at de er indlagt akut og ofte er ældre mennesker, hvis livssituation er præget af stor kompleksitet.  
Derudover varetager vi specialiseret ambulant genoptræning af hjerte- og lungepatienter, samt lymfødembehandling. 
 
Hvilke opgaver har den specialeansvarlige fysioterapeut? 
Som specialeansvarlig fysioterapeut vil du i samarbejde med afdelingsterapeuten være ansvarlig for kvaliteten i den fysioterapeutiske indsats inden for det kardiologiske speciale og for den ældre medicinske patient, samt for at udvikle indsatsen. Du skal understøtte implementering af nye tiltag i afdelingen og fungere som faglig ressourceperson for fysioterapeuterne. Du vil også skulle introducere nye kolleger til opgaver inden for specialet. 
 
I 2022 forventer vi at slå dørene op til Nyt Hospital Nordsjælland. Det nye hospital er designet til en fremtid med uendelige teknologiske muligheder og til patienter med radikalt anderledes forventninger til sundhedsvæsenet. Fremtiden kalder på nytænkning, som også vil forplante sig i de kliniske specialer. Som specialeansvarlig fysioterapeut vil du løbende skulle bidrage til udviklingen af den fysioterapeutiske intervention i samarbejde med afdelingsterapeuten, den specialeansvarlige fysioterapeut inden for lungemedicin og de kliniske afdelinger.  
 
Du vil som udgangspunkt være fast tilknyttet det kardiologiske sengeafsnit i Frederikssund, hvor du har klinisk arbejde. Derudover indebærer stillingen som udgangspunkt også varetagelse af specialiseret ambulant genoptræning af kardiologiske patienter på hold.  
Èn dag om ugen vil være afsat til at løse særlige opgaver som specialeansvarlig fysioterapeut, og du vil ikke være en del af klinikken denne dag. 
 
Weekend- og helligdagsvagter indgår i stillingen. 
 
Hvilke forventninger har vi til dig? 
Vi forventer, at du har: 
 • Dansk autorisation som fysioterapeut. 
 • Minimum 2 års relevant klinisk erfaring indenfor specialet. 
 • Relevant videreuddannelse på master- eller kandidatniveau, eller ansøger hertil. 
 • Metodekendskab til udvikling og forskning. 
 • Pædagogiske kvalifikationer inden for formidling, kommunikation, motivation og evne til at kunne tage initiativ. 
Desuden forventer vi, at du har lyst til at: 
 • Beskæftige dig med det kardiologiske speciale og den ældre medicinske patient. 
 • Udvikle den fysioterapeutiske indsats, herunder tilrettelægge og varetage relevant undervisning.  
 • Indgå i og bidrage til at styrke det tværfaglige samarbejde med personalet på sengeafsnit og i ambulatorier. 
 • Indgå i det monofaglige samarbejde med de andre fysioterapeuter på begge matrikler. 
 • Samarbejde med den specialeansvarlige fysioterapeut inden for det lungemedicinske speciale. 
 • Dele din viden og faglige overvejelser med afdelingens personale. 
 • Vurdere, træne og behandle indlagte patienter. 
 • Varetage specialiseret ambulant genoptræning af kardiologiske patienter. 
 • Introducere nye kolleger til afsnittet og det kliniske arbejde. 
 • Være en del af en engageret personalegruppe. 
Hvor kan du få yderligere oplysninger? 
Du kan få yderligere oplysninger hos afdelingsterapeut Ulla Pihl på tlf. 48 29 20 41 eller på mail Ulla.Pihl@regionh.dk. Funktionsbeskrivelse kan ligeledes rekvireres hos Ulla Pihl. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Din ansøgning vedlagt CV skal sendes ved at benytte linket på denne side. 
 
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 12.00. 
 
Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 21. juni 2018.