Jobbet "Overlæge til Medicinsk afdeling" er udløbet

Region Midtjylland

Medicinsk

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Overlæge til lungemedicinske team,
Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers
 
Vi opslår hermed en stilling som overlæge til det lungemedicinske team, til besættelse 1.12.18 eller efter aftale.
 
Vi søger en person som kan indgå i et godt tværfagligt samarbejde med teamets øvrige speciallæger og yngre læger, sygeplejersker og sekretærer. Vores nye overlæge har lyst og vilje til at være en aktiv del af den daglige drift samt udvikling og fornyelser i teamet, primært i den kliniske funktion, men også gerne i forskningsdelen. Overlægen vil blive tilknyttet teamets funktion vedr. patienter med KOL og astma som særligt ansvarsområde.
 
For kvalifikationer henvises i øvrigt til stillings- og funktionsbeskrivelsen. Ansøger skal være speciallæge i intern medicin: lungemedicin.
 
I det daglige vil lægen have funktioner efter aftale i det lungemedicinske team, som består af lungemedicinsk sengeafsnit og lungeklinikken samt bronkoskopifunktion.
Lungeklinikken varetager alle lungemedicinske områder på hovedfunktionsniveau, og har herudover i samarbejde med Aarhus Universitetshospital funktion med lungecancerudredning. Der er etableret udgående KOL-team og lægen deltager i supervision af de udgående team.
 
Lægen indgår sammen med afdelingens øvrige speciallæger i varetagelse af medicinsk afdelings opgaver i akutafdelingen. I henhold til regionens akutplan deltager lægen i afdelingens akutvagt, med speciallægevagt i tilstedeværelsesvagt ca. 1-2 gange/ måned. Herudover deltager speciallægen sammen med de øvrige seniorlæger i afvikling af stuegangsfunktion på medicinske sengeafsnit weekend/helligdage, aktuelt ca. hver 3.- 4. måned.
 
Lægen er en del af afsnittets teamledelsesgruppe med speciallæger og afdelingssygeplejersker, hvor det forventes at man deltager aktivt og positivt i udvikling af afdelingen i henhold til afdelingens fælles beslutninger om strategi og mål. Lægen vil indgå i udvikling og implementering af afdelingens organisatoriske opgaver og kvalitetsarbejde, både på teamplan og på afdelingsplan.
 
Lægen vil deltage aktivt i uddannelsen af yngre læger på alle specialiseringstrin. Afdelingen har yngre læger i klinisk basisuddannelse, introduktionsstillinger samt hoveduddannelsesforløb indenfor kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, reumatologi, infektionsmedicin, onkologi, geriatri, almen medicin og klin. farmakologi. Lægen vil desuden efter aftale deltage i undervisningen i afdelingen i øvrigt. Herudover deltager afdelingens læger i undervisning af medicinstuderende.
 
Om afdelingen og hospitalet i øvrigt
Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler.  Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.
 
Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 99-111 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.
 
Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet intern medicin: lungemedicin også specialerne hepato-gastroenterologi, endokrinologi, kardiologi, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin. Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling, AUH. Afdelingen har desuden en diagnostisk klinik.
 
Kendetegn ved medicinsk afdeling
Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling. Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.
 
Afdelingen er herudover kendetegnet ved
  • faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
  • tværfaglighed har særlig fokus
  • det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
  • gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
  • medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
  • et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger/ Foreningen af Speciallæger.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.  En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
ledende overlæge Lene S Mortensen, Tlf.: 78 42 16 01, mail: lenemt@rm.dk
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres samme sted.
 
Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller.
 
Send din ansøgning vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%C3%A6ttelse+af+speciall%C3%A6ger).
 
Der er sidste ansøgningsfrist mandag den 22.10.18, kl. 9

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale