Jobbet "Ledende overlæge, Plastikirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, SUH Roskilde.

Ved Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, SUH Roskilde, er stillingen som ledende overlæge ledig til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter.

Vi søger en visionær, åben og beslutningsdygtig leder med gennemslagskraft og en tydelig faglig profil indenfor både det brystkirurgiske og det plastikkirurgiske område. En leder der kan være med til at videreudvikle vores afdeling og sammen med os skabe en stærk team orienteret kultur, hvor høj faglighed i et tværfagligt miljø og et godt kollegialt fællesskab løfter de udfordringer vores arbejdsdag byder på.

Den ledende overlæge udgør sammen med den ledende oversygeplejerske afdelingsledelsen for Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling. Den ledende overlæge har det overordnede lægefaglige ansvar for både det plastikkirurgiske og det brystkirurgiske område.

Ledelsesopgaven indebærer ansvar for aktivitet, økonomi, kvalitet og udvikling, fagligt såvel som uddannelses- og forskningsmæssigt.

Afdelingen består af et plastikkirurgisk og et brystkirurgisk afsnit. Det plastikkirurgiske afsnit ligger på SUH Roskilde og det brystkirurgiske afsnit på SUH Ringsted, men afsnittene skal sammenlægges i Roskilde i løbet af 2019. Når kvalitetsfondsbyggeriet står færdigt i Køge vil hele afdelingen flytte til det nye hospital i Køge.

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling har regionsfunktion for såvel plastikkirurgi som brystkirurgi og varetager udredning og behandling af modermærkekræft og brystkræft. Endvidere varetager afdelingen behandling af almindelig hudkræft og rekonstruktive/korrektive tilstande indenfor rammerne af klare funktionelle behov. Desuden har afdelingen en stor aktivitet i forhold til brystrekonstruktive procedurer.  

Afdelingen er fra 1. januar 2019 blevet pilotafdeling i forhold til den kommende struktur for Sjællands Universitetshospital i Køge. Vi er således indgået i et fællesskab med Gynækologisk Afdeling i forhold til deling af afsnit, afprøvning af begrebet flexible seng samt udnyttelse af personaleressourcer på tværs af specialer. Dette foregår på SUH Roskilde.

Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske. Personalegruppen består desuden af speciallæger, læger i hoveduddannelse og intro stillinger samt uklassificerede stillinger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer og andet administrativt personale.

Afdelingen ønsker at:

 • Tilbyde udredning, behandling og pleje på et evidensbaseret højt fagligt niveau.

 • Inddrage patienten aktivt i de forskellige behandlingsmuligheder.

 • Styrke sin akademiske profil såvel inden for den prægraduate undervisning som indenfor klinisk forskning.

 • Til stadighed at være en lærende organisation til gavn for patienter og personale.

 • At kunne rekruttere og fastholde personale med et højt kompetenceniveau.

Opgaven:

De vigtigste og mest presserende opgaver er følgende:

 • Der forestår en stor opgave i forhold til at fusionere afdelingens aktiviteter i Roskilde, herunder at sikre, at der skabes en ny fælles kultur.

 • Der er behov for at udvikle en ny visionær strategi for afdelingen således at det bliver en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere.

 • Afdelingen er ansvarlig for flere kræftpakker, hvorfor det er afgørende at behov og kapacitet stemmer overens.

 • Sjællands Universitetshospital er under opbygning, hvorfor der skal skabes betingelser for at forskning og undervisning i afdelingen yderligere understøttes og udvikles.

Stillingen ønskes besat med en overlæge-kvalificeret speciallæge.  Den ledende overlæge forventes at have en solid faglig ballast inden for sit område og desuden ledelsesmæssige kompetencer på baggrund af erfaring og gerne en mere formel lederuddannelse. Støtte til lederuddannelse kan gives. Sammen med den ledende oversygeplejerske skal der udover ovenstående særlig fokus på flg. opgaver:

 • En tydelig og visionær strategi for afdelingen med henblik på at planlægge overgangen til det fremtidige Sjællands Universitetshospital.

 • Lederskab i forhold til kontinuerligt at udvikle og implementere nye arbejdsgange og metoder med henblik på optimal ressourceudnyttelse og optimering af patientbehandlingen.

 • Rekruttering, udvikling og fastholdelse af kompetent personale.

 • Kvalitet i uddannelse af yngre læger og medicinstuderende.

 • At udvikle afdelingen så patienterne fortsat oplever gode, udviklende og sammenhængende forløb, hvor den faglige kvalitet er i top.

 • Herudover er det væsentligt at inspirere til udvikling fagligt og personligt, både egen og andres.

 • Anvendelse af ny teknologi i patientbehandlingen samt understøtte anvendelsen af kliniske databaser.

Personlige egenskaber:

 • En respekterende, synlig og involverende ledelsesstil samt evne til at koordinere og træffe de nødvendige beslutninger.

 • Strategisk og analytisk tænkning og handlekraft samt vedholdenhed med henblik på at eksekvere beslutninger.

 • Løsningsfokuseret tilgang, præget af kreativitet og nytænkning.

 • Evne og mod til at træffe beslutninger, afstemt efter mål og strategi for afdelingen og hospitalet.

 • Ambitiøs i forhold til at etablere rammerne for et godt arbejdsmiljø i afdelingen.

 • Evne at skabe positive samspil med patienter, medarbejdere, samarbejdspartnere internt på Sjællands Universitetshospital og eksternt samt i forhold til sygehusledelsen.

 • Høje idealer for det kliniske arbejde med udgangspunkt i patienternes behov.

 • En positiv indstilling til yderligere at fremme afdelingens omdømme i befolkningen gennem en tydelig patientinddragelse.

Sjællands Universitetshospital

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 800.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospitaler (SUH) Køge og Roskilde, Holbæk sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse. Sjællands Universitetshospital Køge udbygges frem til 2022 til regionens hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital er en del af Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ledelse

På SUH Køge og Roskilde er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal tages hensyn til rationel ressourceanvendelse. Dette kræver et godt og tæt samarbejde i afdelingsledelsen.

Den ledende overlæge fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens afdelings-/overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale for lægelige chefer.

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse. Direktionen i Region Sjælland kan i særlige tilfælde give dispensation for ansøgere med mindre end 5 års erfaring.

Ansøgningsfrist: 27. februar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19, marts 2019.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicedirektør Beth Lilja 4732 1002 eller ledende oversygeplejerske MHM Karen Marie Ledertoug på telefon 47323702 / 40151533.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh