Jobbet "Ledende overlæge Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Mave- og Tarmkirurgi: Stab

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Klinik Kirurgi og Kræftbehandling søger en ledende overlæge til en af landets største Mave- og Tarmkirurgisk Afdelinger med tiltrædelse pr. 1. maj 2019 eller snarest muligt.

Om Aalborg Universitetshospital
Visionen for Aalborg Universitetshospital er at være patientens hospital med mennesket i centrum. Hospitalets kerneopgave er at skabe sikre effektive forløb med patienten som partner. Som universitetshospital udvikler Aalborg Universitetshospital morgendagens behandling og uddanne morgendagens medarbejdere. Aalborg Universitetshospital er det største og højest specialiserede hospital i det nordjyske sundhedsvæsen. Der pågår opførelse af det Nye Aalborg Universitetshospital, NAU, som skal tages i brug fra 2022, se mere på Aalborg Universitetshospital via linket

Om Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling
Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling er en af to kirurgiske afdelinger i regionen og fungerer som specialafdeling for Region Nordjylland og modtager patienter efter henvisning fra praktiserende læger, speciallæger og fra sygehuse i regionen.

Afdelingen er opdelt i 4 teams:
  • Øvre Benign team. Der varetager behandlingen af de øvre kirurgiske sygdomme, inklusive fedmekirurgi.
  • Øvre Malign team. Der varetager behandlingen af de øvre maligne sygdomme i tæt samarbejde med bla. Onkologisk Afdeling samt Thoraxkirurgisk Afdeling. Der er desuden et tæt samarbejde på tværs af landet med landsdækkende MDT konferencer på pancreaspatienterne.
  • Nedre Benign team. Der bla. varetager behandlingen af IBD patienter, samt avancerede analfistler
  • Nedre Malign team. Der varetager behandlingen af KRC patienter i tæt samarbejde med Onkologisk Afdeling.
Afdelingen har to sengeafdelinger A1 og A2. Begge sengeafdelinger modtager akutte kirurgiske patienter fra hospitalets akutafdeling. Sengeafdeling A1 har fortrinsvis øvre kirurgiske patienter, og specielle kompetencer i behandling af disse patienter. Sengeafdeling A2 har fortrinsvis nedre kirurgiske patienter og specielle kompetencer indenfor denne patientgruppe

Der er desuden kirurgisk ambulatorium, hvor der er en omfattende endoskopifunktion. Endoskopifunktionen omfatter avancerede endoskopiske procedurer, som ERCP, TEM, endoskopisk ultralyd, HALO ol.

Afdelingen har desuden dagkirurgisk funktion på matriklerne i Thisted og Hobro.

Der er i afdelingen ansat en koordinerende professor, som har det overordnede ansvar for afdelingens forskningsaktivitet, samt samarbejdet med Aalborg Universitet. Det forventes at den ledende overlæge har en tæt dialog med specialets professor om afdelingens udvikling. 

Afdelingen har tætte samarbejdsrelationer med patologi, onkologi nuklearmedicin, samt akutafdelingen. Afdelingens akutte patienter modtages i en fælles akutafdeling, hvor patienterne vurderes og den første behandling iværksættes. Der er desuden et tæt samarbejde mellem de kirurgiske universitetsafdelinger i landet.

Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling varetager en række højt specialiserede behandlinger. Og det er forventningen at den ledende overlæge er med til at understøtte at disse funktioner videreudvikles.
 
Ledelsesopgaven
Den nye ledende overlæge har sammen med den øvrige afdelingsledelse ansvar for den daglige ledelse, drift og udvikling i Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling
 
Den ledende overlæge skal i samarbejde med de øvrige overlæger, varetage udviklingen af specialet, hvor faglighed og optimal udnyttelse af ressourcer prioriteres højt. Den ledende overlæge har det overordnede ansvar for den faglige aktivitet og kvalitet indenfor det kirurgiske område og har således et særligt ansvar for at sikre at overholde aktivitetsmål, politiske målsætninger og budget for afdelingen. Den ledende overlæge tager ansvar for at faglige retningslinjer implementeres og efterleves.
 
Den ledende overlæge er ansvarlig for patientsikkerhed og patientgarantier såsom kræftpakker og at resultatmål overholdes.
 
Den ledende overlæge skal tage ansvar for rekruttering, uddannelse og fastholdelse af lægelige medarbejdere, herunder varetage karriereudvikling og planlægning for speciallæger og yngre læger.
 
Den ledende overlæge skal medvirke til at skabe gode relationer til eksterne samarbejdspartnere.
 
Der lægges vægt på et anerkendende tværfagligt samarbejde og et godt arbejdsmiljø – derfor er gode samarbejdsevner, beslutningsdygtighed, åbenhed og fleksibilitet vigtige ledelsesegenskaber. Ledelsesstilen skal være synlig, kommunikerende, åben og delegerende, og arbejdsformen skal være struktureret, systematisk og helhedsorienteret. De kommunikative kompetencer er et vigtigt element i forhold til at skabe med-involvering og opbakning til organisatoriske og kliniske spørgsmål.
 
Uddannelse og erfaring
Det forudsættes, at den ledende overlæge er speciallæge i Kirurgi og/eller Kirurgisk gastroenterologi med høj faglig kompetence og derudover har lyst og interesse for ledelsesopgaven. Det er en fordel med relevant uddannelse og erfaring inden for ledelse, administration og organisationsudvikling.
 
Organisatorisk placering
Mave- og Tarmkirurgisk Afdelingen indgår i Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital. Den ledende overlæge refererer til Klinikchefen i Klinik Kirurgi og Kræftbehandling.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikchef Lars Maagaard Andersen på telefon 9766 1000 eller lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt på telefon 97661330
 
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen besættes i henhold til aftalen vedrørende lægefaglige chefer. Efter aftale med FAS og Region Nordjylland besættes stillingen i en funktionsperiode på 4 år med mulighed for forlængelse eller tilbagegang til en stilling som overlæge i henhold til overenskomsten for overlæger.
 
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til speciallægestillinger i Region Nordjylland.