Jobbet "Overlæge ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Vi søger dig, som overlæge i reumatologi ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) fra den 1. juni 2019 eller snarest. 
 
Arbejdssted er VRR’s funktion Rigshospitalet, Glostrup.  
Funktionen betjener også Hillerød Hospital, SANO i Skælskør og Grønland. 
 
Hvad kan vi tilbyde? 
Vi søger en overlæge, som kan bidrage til en udvikling af det kliniske læringsmiljø og tage del i det kliniske udredningsarbejde.  
Så har du lyst til at beskæftige dig med de reumatologiske kerneydelser og sammen med to aktivt medspillende uddannelsesansvarlige overlæger og en UKYL (afdelingslæge) skabe grobund for nye talenter og udvikle disse til klinisk dygtige reumatologer, har vi ønsket, viljen og mulighederne for at understøtte dette. 
 
Som en del af vores lægegruppe, kan vi tilbyde dig  
Et multifacetteret lærings- samt dynamisk, innovativt arbejdsmiljø, hvor vi ikke er bange for at afprøve nye ideer og afsøge nye muligheder  
At fokus er på patientforløb, uddannelse, udvikling og forskningsaktiviteter  
At der arbejdes konkret med værdiskabelse for patienter og pårørende 
At der er muligheder for spændende og afvekslende opgaver med tværsektoriel kontaktflade  
Et stort, kompetent og engageret kollegafællesskab 
Et arbejdsmiljø med stor ligeværdighed på tværs af fagligheder 
En åben dør politik, hvor det er en forventning at man uanset kompetenceniveau altid søger og yder råd og sparring. 
Mulighed for fortsat at udvikle sig målrettet indenfor de 7 lægeroller. 
Et grundigt introduktionsprogram over flere dage 
 
Som overlægekollega indgår du i afdelingens almindelige kliniske drift på Rigshospitalet, Glostrup. Deltagelse i afdelingens øvrige aktiviteter kan vi aftale nærmere  
Der henvises i øvrigt til basis stillingsbeskrivelse for overlæger (kan rekvireres)  
 
Hvem er vi?  
Klinikkens organisation og arbejdsopgaver: 
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) er Region Hovedstadens eneste reumatologiske afdeling/klinik og omfatter desuden en stor rygkirurgisk funktion, som betjener både Region Hovedstaden og Region Sjælland. 
De reumatologiske opgaver varetages på flere udefunktioner og Rigshospitalets 2 matrikler. Den rygkirurgiske funktion varetages alene på Rigshospitalet, Glostrup. 
 
VRR på Rigshospitalet, Glostrup rummer tre lægelige specialer: ortopædkirurgi, neurokirurgi og reumatologi. Afdelingen er bygget op omkring tværfaglige patientforløb. Afdelingen består af 2 sengeafsnit (et reumatologisk og et kirurgisk), en reumatologisk udredningsenhed, et rygseminar, et stort inflammatorisk ambulatorium fordelt på Glostrup og Hillerød matriklerne, en stor UL-funktion og et tværfagligt rygambulatorium. Der afvikles foruden lægekonsultationer også en lang række selvstændige sygeplejekonsultationer foruden sygeplejedrevne patientforløb. 
 
Foruden ovenstående varetager afdelingen den lægelige funktion på SANO Skælskør inkl visitationen samt konferencer omkring grønlandske og færøske patienter med artritis. 
De forskellige patientforløb inddrager læger fra alle tre lægelige specialer, plejepersonale, fysioterapi, ergoterapi og andre tværgående afdelinger/professioner i tæt samarbejde med primærsektoren. 
 
VRR Rigshospitalet, Glostrup er landets største reumatologiske funktion og varetager elektiv og subakut udredning og behandling af reumatologiske patienter på hovedfunktionsniveau i planlægningsområde Syd og planlægningsområde Nord – begge Region Hovedstaden samt varetager akut udredning og behandling hos indlæggelseskrævende patienter med reumatologiske problemstillinger for hele Region Hovedstaden. 
 
Klinikken er samtidigt landets største rygkirurgiske funktion og varetager udredning og behandling af patienter med degenerativ rygsygdom på højt specialiseret og regionsfunktionsniveau for hele Region Hovedstaden og i et vist omfang for Region Sjælland. 
 
VRR Rigshospitalet, Glostrups drift varetages i et reumatologisk sengeafsnit med ca. 1250 udskrivninger årligt, et fælles ambulatorium med ca. 66.000 kontakter årligt, et kirurgisk sengeafsnit med ca. 2500 udskrivninger årligt og en operationsgang med ca. 2100 operationer årligt. 
Såvel forskningsmæssigt som klinisk er der fokus på RA, spondylartritis, uveitis, storkarsvasculitis, polymyalgia reumatiica, artritis urica og billeddiagnostik i relation her til foruden håndteringen af akutte rygproblemer og rygforløbsprogrammer. 
Udredningsenheden varetager udredning af alle patienter fra RegionH med mistanke om Sjögren syndrom i tæt samarbejde med TandMundKæbe-kirurgisk afdeling på RH. 
Desuden foregår der en betydelig forskning. Aktuelt er der tilknyttet 2 professorer, og et større antal post doc og PhD-studerende indenfor såvel det læge- som sygeplejefaglige område. 
Afdelingen er hjemsted for Danbio, Copspine og Dansk Reuma Biobank og vi har derfor stort fokus på implementering og løbende udvikling af disse værktøjer. 
På Rigshospitalet, Glostrup foregår der studenterundervisning ved medicinstudiet på Københavns Universitet på flere semestre og der er 12-18 uddannelsesstillinger indenfor reumatologien 
Klinikken rummer derfor helt unikke muligheder for at arbejde med læring og vidensdeling. 
 
Vi forventer i relation til din ansættelse: 
At du er punktlig og flittig 
At du optræder som rollemodel 
At du er opsøgende. 
At du hele tiden søger at dygtiggøre dig 
At du lærer at forstå den komplekse organisation, som du er ansat i. 
At du bidrager betydeligt til den fælles vidensdeling 
At du udviser stor evne og vilje til IPLS 
 
Kvalifikationer 
Stillingen ønskes besat med overlæge, der er speciallæge i intern medicin:reumatologi med bred reumatologisk baggrund såvel i forhold til håndtering af patienter med inflammatoriske ledsygdomme som patienter med degenerative tilstande i ryggen. 
 
Arbejdsforhold 
Overlægen skal tage initiativ til udvikling og forskning inden for afdelingens interesseområder og deltage aktivt i uddannelsen af de yngre læger. 
 
Vagtforpligtelse 
Der er en døgndækkende beredskabsvagt (telefonvagt) samt stuegangsfunktion på lørdage. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til funktionsansvarlig overlæge Jens Lykkegaard (4012 4026) eller email: jens.joergen.lykkegaard@regionh.dk 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsesvilkår og aflønning sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger indgåede overenskomst. 
 
Glostrup Hospital og Hillerød Hospital er røgfrit. Rygning tillades ikke på hospitalernes område. 
 
Ansøgning 
Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor disse kompetencer. 
Ansøgningen stiles til Klinikledelsen Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, Valdemar Hansens Vej 13, Rødopgang, 9. sal, VRR29, 2600 Glostrup.  
Ansøgningen skal være hospitalet i hænde senest den torsdag d. 28. marts 2019 kl. 12;00. 
Der indkaldes til samtaler, når bedømmelsesudvalgets udtalelse foreligger.