Jobbet "Uddannelsesansvarlig overlæge søges til Akutafdelingen" er udløbet

Region Midtjylland

Akutafdelingen

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Uddannelsesansvarlig overlæge søges til Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers til besættelse 1. juli 2019 eller efter aftale

Akutafdelingen i Randers er stor uddannelsesafdeling med 25-30 uddannelseslæger inden for klinisk basisuddannelse, hoveduddannelse i almen medicin, introduktionsuddannelse i akutmedicin og fra september 2019 også hoveduddannelse i akutmedicin.

Vi har gennem det sidste par år arbejdet meget målrettet på at skabe de bedste rammer for lægelig uddannelse i en afdeling præget af stor aktivitet og en høj grad af uforudsigelighed i hverdagen. Afdelingen har ikke tidligere modtaget inspektorbesøg, men dette er planlagt til september 2019.

Vi ønsker nu at opruste afdelingen yderligere på uddannelsesområdet og opslår derfor nu en stilling som uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) for akutafdelingen. Der søges en speciallæge i akutmedicin alternativt andet relevant speciale med fagområdeuddannelse i akutmedicin.

Ansøger forventes at have dokumenteret erfaring og interesse i lægelig videreuddannelse, f.eks gennem tidligere arbejde som UAO, uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) eller varetagelse af andre relevante uddannelsesfunktioner.
 
Arbejdet som UAO har indtil for nylig været delt mellem 2 UAO med hver deres ansvarsområde. Der er fremadrettet mulighed for at fortsætte denne konstruktion, men afhængigt af ønsker fra den kommende nye UAO er der også mulighed for at samle hele UAO opgaven hos denne, evt efter en overgangsperiode.

Den kommende UAO vil komme til at indgå i afdelingens uddannelsesteam, som foruden de 2 UAO'er består 1-2 UKYL og den ledende overlæge. Der er godt samarbejde med hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge og med de øvrige UAO på hospitalet og UAO fra andre akutafdelinger i Region Midtjylland. UAO'en er medlem af hospitalets videreuddannelsesråd og det regionale uddannelsesudvalg for akutmedicin. Der stilles den nødvendige sekretærhjælp til rådighed for uddannelsesadministrative opgaver.

Fordelingen af arbejdstid mellem uddannelsesopgaver og klinisk arbejde aftales individuelt afhængigt af om den kommende UAO skal varetage den fulde UAO opgave alene eller i samarbejde med en anden UAO.

Om Akutafdelingen

Regionshospitalet Randers udgør ét af de fem akuthospitaler i Region Midt med et optageområde på 220.000 indbyggere. Akutafdelingen modtager årligt 17-18.000 patienter til indlæggelse og ca. 20.000 patienter i skadestuen. Vi modtager et bredt udsnit af akutte patienter med symptomer inden for det kardiologiske, intern medicinske, kirurgiske, ortopædkirurgiske, gynækologiske og psykiatriske spektrum. Ca. 50% af de akut indlagte patienter udskrives i dag direkte fra akutafdelingen efter en gennemsnitslig liggetid på 8 timer.

Akutafdelingen er indrettet i nybyggede lokaler med gode fysiske rammer for modtagelse af akutte patienter. Afdelingen består af skadestue med tidssvarende behandlingsrum, stor dobbelt traumestue med direkte adgang til CT-scanner, gynækologiske undersøgelsesstue og almindelige modtagestuer.  Aktuelt er der godt 180 ansatte i afdelingen - læger, sygeplejersker og sekretærer.

På lægesiden er afdelingen normeret med en ledende overlæge og 10 afdelingslæger/overlæger. Aktuelt er vi 9 speciallæger inklusiv den ledende overlæge.  Afdelingens speciallæger har alle gennemført eller er ved at gennemføre fagområdeuddannelse

Akutlægernes arbejdsområde

Akutafdelingens læger er aktuelt ansvarlige for al modtagelse af patienter med symptomer på akut kirurgisk, medicinsk, kardiologisk eller psykiatrisk sygdom. Vi arbejder med et 4 timers princip, hvor alle akutte patienter ses af et team med yngre læger og speciallæge umiddelbart ved ankomst og senest 4 timer efter skal have en udrednings- og behandlingsplan. Patienter med forventet indlæggelsestid under 12 timer forbliver i akutafdelingen under akutlægernes ansvar, mens patienter med forventet længere indlæggelsestid overgår til andet speciale, så snart det er fagligt relevant.

Akutafdelingens speciallæger deltager efter den nødvendige oplæring, som teamleder i det akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i flere patientforløb svarende til hele det akutmedicinske fagområde, herunder også deltager i skadestuearbejdet, traumemodtagelse og beredskabsledelse.

Alle afdelingens speciallæger forventes at have eller opnå relevant efteruddannelse i akutmedicin. For de speciallæger, der ønsker at kvalificere sig til speciallægeanerkendelse i specialet akutmedicin, vil der blive tilbudt individuelt tilrettelagt videreuddannelsesforløb i samarbejde med Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Undervisningsforpligtigelser
Afdelingen har uddannelsesforpligtigelse overfor blandt andet læger, sygeplejersker, ambulancereddere og sekretærer. Vi vægter den kliniknære, situationsbestemte og casebaserede uddannelse højt. Alle speciallæger har funktion som hovedvejleder og forventes at bidrage aktivt til afdelingens uddannelsesmiljø, herunder den daglige supervision af uddannelseslægerne. Helt aktuelt arbejder vi fokuseret på at udvikle læringsdelen af den fælles morgenkonference.Vi arbejder aktivt med positiv feedbackkultur, træning af udvalgte kompetencer og samarbejde gennem færdigheds- og simulationsøvelser og gensidig uddannelse i speciallægegruppen gennem sidemandsoplæring.

Forskning
Akutafdelingen har ikke aktuelt selvstændig forskningsaktivitet, men samarbejder med bla Center for Akutforskning om flere projekter. For ansøgere, der har lyst og interesse til at iværksætte forskningsprojekter, vil der være gode muligheder.

Vagtforhold
Akutlægevagten er døgndækkende alle ugens dage. Nattevagten går fra 17.30-08.30. Dagstjeneste er enten 8-15.30 eller (7.30)8.00-18.00

Ledelse
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, der sammen varetager den daglige ledelse af afdelingen med reference til hospitalsledelsen.
 
Vi ønsker stillingen besat med en speciallæge, der
 • har speciallægeanerkendelse indenfor relevant speciale
 • allerede har videreuddannelse i akutmedicin eller har lyst til at påbegynde denne
 • har lyst til arbejdet som akutlæge og være med til at opstarte et helt nyt speciale
 • har lyst til indgå i opbygning af en moderne, velfungerende akutafdeling
 •  
 • har lyst og evne til at tage ansvar for den operationelle ledelse i en travl akutafdeling på alle tider af døgnet og har forståelse for optimering af patientflow
 • kan varetage den kliniske ledelse af akutte patientforløb med inddragelse af andre specialer ved behov og uden fagligt begrundet ventetid for patienten
 • har lyst og evne til selvstændigt at kunne påtage sig faglige udviklingsopgaver i afdelingen i samarbejde med øvrige personale
 • har interesse for at medvirke til iværksættelse af forskningsprojekter i akutafdelingen, men selvstændig forskningserfaring er ikke et krav
 
 • er uddannelsesinteresseret og har indsigt i opbygning af og vilkår for den lægelige videreuddannelse
 • har dokumenteret erfaring med lægelig videreuddannelse, enten som uddannelsesansvarlig overlæge, UKYL eller tilsvarende
 • har gennemført kursus i vejledning for speciallæger og kursus for uddannelsesansvarlige overlæger eller er indstillet på at gennemføre dette
 • er interesseret i anvendelse af færdigheds- og simulationstræning som læringsmetode og gerne simulatorinstruktøruddannet
 • har flair for og lyst til at bruge tid på løsning af uddannelsesrelaterede, administrative opgaver
 • er uhøjtidelig og god til at håndtere stressede situationer i en god tone
 • er opmærksom på og kan reflektere over sin funktion som rollemodel og samarbejdspartner
Vi tilbyder
 • et godt arbejdsklima i en afdeling, der er i rivende udvikling
 • en spændende klinisk hverdag, på et højt fagligt niveau
 • selvstændigt arbejde i tæt samarbejde med afdelingsledelsen
 • mulighed for uddannelse i akutmedicin og anden relevant efteruddannelse inden for området
 
Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 roller.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion, samt udfyldt skema vedrørende bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Skemaet findes på nettet her: http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%C3%A6ttelse+af+speciall%C3%A6ger  
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.
 
Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.
 
Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Christian Skjærbæk

Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail  Christian.Skjaerbaek@Viborg.RM.dk

Oversygeplejerske Bente Birgitte Fogh
Tlf. 78 42 03 02 eller e-mail benfog@rm.dk

Ansøgningen skal sendes via link: "Søg job/send ansøgning"
 
Ansøgningsfrist mandag den 13. maj 2019
 
Samtaler forventes afholdt i uge 21 og 22

Ansættelsesstart 1. juli 2019 eller efter aftale
 
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers herunder den lægelige videreuddannelse på hospitalet på:
www.regionshospitalet-randers.dk

Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale