Jobbet "Projektleder til udvikling og implementering af ambitiøst KAT-uddannelsesprogram i RHP søges" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Vil du være med til at søsætte og drive et ambitiøst flerårigt uddannelsesprogram for medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri?   
 
Region Hovedstadens Psykiatri har afsat midler til en massiv investering i systematisk kompetenceudvikling med udgangspunkt i kerneopgaverne.  
 
Et af tiltagene er uddannelse i kognitiv miljøterapi til medarbejdere med kort og mellemlang uddannelse i den sengebaserede psykiatri (døgnafsnit). I den kommende 4 års periode forventes ca. 3.000 medarbejdere at gennemføre uddannelsen, der er af 5 dages varighed.  
 
Formålet med uddannelsen er at sikre en øget og ensartet udmøntning af kognitiv miljøterapeutisk behandling i Region Hovedstadens psykiatri, samt en bred opkvalificering af KAT-færdigheder (Kognitiv adfærds terapi). 
Der skal etableres et undervisningskorps, som består af repræsentanter fra hvert center, samt et implementeringskorps med repræsentanter fra hvert døgnafsnit som varetager den daglige implementering af KAT-redskabet i døgnafsnittene. 
 
Vi søger en projektleder, som trives med en stærk tilknytning til det kliniske arbejde og som kan varetage planlægning, udvikling og pædagogiske opgaver på tværs af psykiatriens 9 centre og 85 sengeafsnit. Du skal være med til at udvikle, kvalitetssikre og afvikle uddannelsesprogrammet, og kunne agere på tværs af matrikler og organisatoriske niveauer.  
 
Ansvaret for Uddannelsesprogrammet er organisatorisk placeret på PC Ballerup, men opgaven løses i et tæt samarbejde med HR-Afdelingen, der har ansvar for kursusadministrationen. Programmets faglige indhold og metoder vil blive udviklet i samarbejde med bl.a. Kompetencecenter for psykoterapi/KAG Psykoterapi. Du ansættes på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor undervisningen vil foregå, og du vil referere til centerchefen. 
 
Som projektleder fungerer du som sparringspartner og ressourceperson for undervisere og implementeringskorps i relation til udvikling af læringsmiljø i de enkelte afsnit og på tværs af centeret. Nogle af dine funktioner vil derfor være tværgående på centre, de kliniske afsnit og enheder. Du skal tillige være med til at udvikle og støtte undervisere og implementeringskorpsets kompetencer.  
 
Du får særdeles gode muligheder for at udvikle indholdet i den konkrete stilling og for at præge uddannelsesområdet i Region Hovedstaden.  
 
Dine opgaver:  
 • Udarbejdelse af et ambitiøst, tværgående og klinisk funderet uddannelsesprogram med tilhørende kursusmateriale og læringsmetoder for Region Hovedstadens Psykiatri. 
 • Etablering og fastholdelse af et engageret og kompetent undervisnings- og implementeringskorps på tværs af centre / afsnit. 
 • Gennemførelse af test og løbende udvikling af undervisningsprogram og - læringsmetoder  
 • Logistisk planlægning og sikring af gennemførelse af ca. 25 kurser årligt á 5 dages varighed.  
 • Implementering og forankring af tillærte KAT-kompetencer i døgnafsnittene. 
 • Udvikling af evalueringsdesign. 
 
Dine kompetencer:  
 • Sundhedsfaglig eller pædagogisk master- eller kandidatuddannelse, eller uddannelse svarende hertil. 
 • Projektledelseserfaring med dokumenterede resultater. 
 • Evne til og erfaring med at omsætte ny læring til praktisk og vedvarende anvendelse i døgnafsnittene.  
 • Gode relations-, samarbejds- og planlægningskompetencer.  
 • Evne til at arbejde selvstændigt, struktureret og med lyst til at arbejde innovativt. 
 • Interesse for ressourcestyring  
 • Gerne klinisk erfaring indenfor psykiatri. 
 
Ansættelsesvilkår 
Ansættelsen er på 37 timer og sker i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte centerchef René Priess tlf. 38645102. 
 
Stillingen ønskes besat d. 1. juli 2019 eller efter aftale. 
 
Ansøgning: 
Ansøgning sendes elektronisk på linket. 
Ansøgningsfrist 23. maj 2019 kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22. 
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer m.m. sendes via linket i dette opslag. 
 
Om os:  
Region Hovedstadens Psykiatris godt 5.000 medarbejdere varetager hvert år behandlingen af cirka 50.000 mennesker med psykisk sygdom. Det svarer til cirka 40 procent af den samlede psykiatriske behandling i Danmark. Behandlingen foregår på de psykiatriske centre, enten i de psykiatriske ambulatorier, hvis det er uden indlæggelse, eller i døgnafsnittene ved indlæggelse.  
Region Hovedstadens Psykiatri er geografisk fordelt over hele regionen og består af 8 psykiatriske centre, ét børne- og ungdomspsykiatrisk center, samt en fælles stabsfunktion.  
Region Hovedstadens Psykiatri leverer regionens ydelser på psykiatriområdet. Kerneopgaven er behandling og pleje af mennesker med psykisk sygdom inden for de to lægefaglige specialer voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.