Jobbet "Vil du være med til at styrke indsatsen over for de mest komplekse patienter i psykiatrien og samarbejdet med socialpsykiatrien? Så søger botilbudsteamet på Psykiatrisk Center Amager dig som speciallæge" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Stillingen kan besættes som både afdelings- og overlæge og er ledig fra 1. september 2019. Der vil efter aftale kunne indgå tid til forskning i stillingen. 
 
Om os
Psykiatrisk Center Amager har i 2017 etableret et specialiseret ambulant team for patienter, der bor på socialpsykiatriske botilbud i centerets optageområde. Der er 8 mellemstore botilbud mellem 25-48 pladser på hvert, som tilsammen udgør godt 300 pladser i optageområdet. Heraf modtager ca. 250 beboere p.t. ambulant behandling på PC Amager. 
 
Teamet udvikler og varetager den samlede udrednings- og behandlingsindsats over for de patienter, der bor på botilbuddene. Derudover har teamet etableret et fast og konstruktivt samarbejde med ledelserne på de respektive botilbud, ligesom teamet varetager en rådgivnings- og undervisningsfunktion ift. botilbuddenes medarbejdere. Der er afsat midler til teamets undervisningsindsats, således at det er muligt at honorere eksterne undervisere etc. Undervisningsindsatsen planlægges i et samarbejde med botilbudsledelserne og indeholder hovedsageligt sundhedsfaglige emner omkring psykopatologi, psykofarmakologi og psykoterapeutiske interventioner, deeskalering på botilbud etc.  
 
Botilbudsteamets profil er et intensivt ambulant behandlingstilbud, idet teamet er udgående og har en akut tilkaldefunktion i almindelig dag tid. Det betyder, at teamet varetager planlagte forløb og iværksætter den støtte, der skal til i ustabile og akutte faser. Teamet afstemmer derfor besøg efter beboernes aktuelle behov og er fysisk tilgængeligt på faste ugedage på de respektive botilbud.  
 
I det daglige opsøger teamets læger og sygeplejersker patienterne under indlæggelse således at teamets erfaringer med patienterne i det ambulante udnyttes bedst muligt når patienten er indlagt. Teamets læger og sygeplejersker deltager i stuegangssamtaler, pårørendesamtaler, netværksmøder mm. Teamet fungerer i høj grad som bindeled og kommunikator mellem botilbud og sengeafsnit. Teamet medvirker til at sikre, at problemstillinger oplevet på botilbud tænkes i beslutninger og tiltag under indlæggelse samtidigt med at teamet, i det omfang som det er muligt, aflaster læger på sengeafsnit.  
 
Teamet består af: 
• Afsnitsledende overlæge 
• Afdelingssygeplejerske 
• 2 speciallæger 
• 5 sygeplejersker 
• 1 recoverymentor 
 
Flere af botilbuddene har dobbeltdiagnosepatienter – på Sundbyhus er dette den primære målgruppe. Psykiatrisk Center Amager har særlig interesse i at opbygge erfaring og viden på dette område specielt i forhold til det tværsektorielle samarbejde. Vi har fokus på koordinerende indsatsplaner og i stillingen kan indgå tid til forskning på området.
 
På centret er der ugentlig lægefaglig undervisning. I det hele taget har vi et godt kollegialt miljø på centret. 
 
Din rolle 
I stillingen vil du skulle varetage kliniske opgaver som:
 
• Behandlingsansvar for patienter på botilbud i centerets optageområde  
• Rådgivning, sparring og undervisning af personale på botilbud  
• Tæt tværfagligt samarbejde med kommunale aktører 
• Retsligt ansvar for borgere med behandlingsdom (ca. 10% af beboerne) 
• Deltagelse i netværksmøder med pårørende, plejepersonale, sagsbehandler fra kommuner, døgnafsnit, Kriminalforsorgen og andre samarbejdspartnere  
• Deltage i tværfaglig behandlingskonference, hvor ugens aktiviteter planlægges og drøftes 
 
Herudover er det en forudsætning for at søge stillingen, at du aktivt tager del i forbedringsarbejdet, da det er en del af kulturen på centeret. Der er god mulighed for videreuddannelse heri. 
 
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er 37 timer ugentligt. Stillingen er vagtbærende. Som speciallæge skal du deltage enten i døgnbagvagt eller Speciallægevagt i Front (SIF) med forventeligt 2-3 vagter fra 15:30-20 månedligt samt en weekend hver anden måned. Aktuelt er ordningen særskilt aflønnet. 
 
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.  
 
Ansættelsesprocedure 
Din ansøgning skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Du skal sende via linket herunder. 
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til:
Afsnitsledende overlæge Jens Pohlmann, jens.thomas.pohlmann@regionh.dk
Afdelingssygeplejerske Kamma Rubin, camilla.kamma.rubin@regionh.dk
Eller klinikchef René Sjælland på mail rene.sjaelland@regionh.dk og tlf. 21 72 95 01. 
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 17. juni 2019. 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her   
 
Om Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. 
 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i psykoterapeutisk ambulatorium og ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium, APH (akut Psykiatrisk Hjælp), et botilbudsteam og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier, klinisk basisuddannelse, speciallæge i almen medicin samt til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
 
Du kan læse mere om centret her