Jobbet "Er du vores kommende speciallægekollega i Akutmodtagelsen på Psykiatrisk Center Amager? Er du idérig og vil du sammen med vores overlæge være med til at forme fremtidens psykiatriske akutmodtagelse?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Kan du svare ja til disse spørgsmål, så har vi i Akutfunktionen på Psykiatrisk Center Amager brug for dig i en stilling som speciallæge eller som afsnitsledende overlæge med start den 1. september 2019 eller snarest derefter.  
Udover arbejdsfunktioner i almenpsykiatrien, vil du efter aftale også kunne få arbejdsopgaver, som giver mening, hvis du har et særligt interesseområde. 
 
Vi kan tilbyde ansættelse i et dynamisk psykiatrihus, hvor patienten er i centrum, hvor vi har et vedvarende ønske om at dygtiggøre os, og om at forbedre behandlingstilbuddene for patienterne. Vi lægger stor vægt på sammenhæng mellem klinikken og forskningen, blandt andet gennem et udbygget internt undervisningsprogram. Vi har et godt professionelt miljø og er erfarne medarbejdere og arbejder med engagement, humor og vi sparrer gerne indbyrdes.  
 
Om os 
I Akutmodtagelsen på Psykiatrisk Center Amager består vi af tre funktioner: 
– En udkørende funktion (APH) 
– En traditionel modtagelse (skadestue) 
– Et åbent døgnafsnit med 10 senge 
 
Den udkørende og akutte ambulante funktion varetages af Akut Psykiatrisk Hjælp (APH). I APH er vores formål at hjælpe patienterne i deres nærmiljø. Vi kontaktes telefonisk og det afklares herefter på baggrund af triage, hvordan patienten evt. skal tilses. Dette kan være i patientens eget hjem eller til en samtale i Modtagelsen på Psykiatrisk Center Amager, hvor vi i teamet har base. Patientens netværk og ressourcer i eget miljø kommer på denne måde i højere grad i fokus og ikke kun problemerne, der har ført til behovet for hjælp. Det kan være med til at skabe nye muligheder for behandlingsindsatsen. Denne del betjenes af YL i forvagt med ret til selvstændigt virke. Udover den akutte funktion varetager vi også intensive, korterevarende ambulante opgaver med henblik på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, facilitere hurtigere udskrivelser og gode udslusningsforløb. I APH varetager vi endvidere ambulant udredning og behandling i en afgrænset periode, fx indtil et ambulant behandlingstilbud er iværksat. Speciallæge varetager denne del. 
 
APH samarbejder tæt med akutmodtagelsen og varetager således ”skrankefunktion”, hvor patienter modtages og triageres i fællesskab. Formålet er at få relevante patienter direkte i APH-forløb. 
 
I APH-teamet er vi en afdelingssygeplejerske, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver og lægesekretær. Forvagterne på centeret dækker dag- og aftenvagter i teamet ugens fem hverdage. Weekend er der ikke akut lægedækning; Modtagelsen varetager dette. 
 
I Akutmodtagelsen består vi af en afdelingssygeplejerske, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver og lægesekretær. Herudover har flere af forvagterne på centeret fast tilknytning til Modtagelsen som en del af deres uddannelse. Vores Akutmodtagelse er døgnåben og modtager patienter til indlæggelse fra Amager, Vesterbro og København SV. Patienter skal færdigbehandles inden for 5 dage i Modtagelsen.  
 
Vi samarbejder med intensivt naboafsnit, som har 12 senge, og som ledelsesmæssigt er en del af Akutmodtagelsen, hvor patienterne modtages efter geografi som centerets øvrige intensive afsnit. Du har som speciallæge ikke funktion på det intensive naboafsnit.  
 
Din rolle 
Du vil skulle arbejde tæt sammen med vores faste overlæge og kommer til at have følgende kliniske opgaver: 
• Gennemgange af nye patienter i Modtagelsen og APH i samarbejde med 2-3 YL dagligt 
• Opfølgning på akutte henvendelser (centeret har i gennemsnit 8 indlæggelser i døgnet, heraf ca. 4 i Modtagelsen og ca. 4 på intensive afsnit) 
• Varetage fokuseret udredning, korterevarende behandling og evt. henvisning til andet behandlingstilbud 
• Supervision af forvagters gennemgange, stuegang og ambulante besøg 
• Supervision af studenterhold i dagvagt 
• Supervision af tværfagligt personale 
• Visitation af patienter til udskrivelse, APH eller videre indlæggelse i centeret 
 
Søger du stillingen som afsnitsledende overlæge, vil du skulle varetage de ledelsesmæssige opgaver i samarbejde med vores faste overlæge, vores afdelingssygeplejerske i Akutmodtagelsen og vores afdelingssygeplejerske i APH. Du vil få klinisk ledelsesfunktion i alle tre afsnit, hvor du skal være med til at:  
• Sikre forankring af vores forbedringsarbejde med deltagelse i og afholdelse af ugentlige forbedringsmøder i begge afsnit 
• Samarbejde med vores afdelingssygeplejersker om udvikling af afsnittene 
• Sikre samarbejde med de øvrige døgnafsnit og ambulante enheder 
• Sikre fortsat udvikling af Akutmodtagelsen og samarbejde mellem døgnafsnit og APH 
 
Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer ugentligt og er vagtbærende. Du vil forventeligt med 2-3 vagter månedligt fra 15:30-20:00 samt en weekend hver anden måned skulle deltage i enten døgnbagvagt eller Speciallægevagt i Front (særskilt aflønnet).  
 
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.
 
Ansættelsesprocedure  
Din ansøgning skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Du skal sende via linket herunder.  
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.  
 
Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger om stillingen: 
Hos klinikchef René Sjælland på mail rene.sjaelland@regionh.dk og tlf. 21 72 95 01 
Hos afdelingssygeplejerske i Modtagelsen Boline Baadsgaard på mail boline.baadsgaard@regionh.dk  
Hos afdelingssygeplejerske i APH Miriam Weiss på mail miriam.weiss@regionh.dk 
 
Du kan også læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her   
 
Frist for ansøgning: Mandag den 17. juni 2019. 
 
Om Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. 
 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i psykoterapeutisk ambulatorium og ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium, APH (akut Psykiatrisk Hjælp), et botilbudsteam og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier -  klinisk basisuddannelse, speciallæge i almen medicin samt til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
 
Du kan læse mere om centret her