Jobbet "Overlæge med interesse for Urogynækologi til Kvindesygdomme og Fødsler, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som Urogynækologisk overlæge ved Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt er ledig til besættelse fra 1. december 2019, eller efter aftale.

Om stillingen
Ansøger skal være speciallæge i Gynækologi og Obstetrik. Der ønskes en ansøger med erfaring og interesse for urogynækologiske sygdomme samt erfaring med almen gynækologi. Du vil indgå i det urogynækologiske team. Du forventes at have kendskab til såvel urogynækologi som til almen gynækologi, og kunne varetage udredning og operativ behandling af såvel urogynækologiske som almen gynækologiske tilstande. Der vil være gode muligheder for at præge den faglige udvikling på det urogynækologiske og almen gynækologiske område. Afdelingen har tradition for et godt tværfagligt samarbejde. Der kan i stillingen blive mulighed for at præge og udvikle forskningen i afdelingen.
 
Overlægen deltager i undervisningen af det lægefaglige personale og andre personalegrupper i afdelingen og i relevant omfang af personale i samarbejdende afdelinger.
Herudover skal overlægen medvirke til:
  • At sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling og pleje
  • At sikre den løbende dokumentation af afdelingens opgaver, produktion og kvalitet
  • At sikre bedst mulig ressourceudnyttelse ved lægefagligt og tværfagligt samarbejde
  • At iværksætte udviklings- og evt. forskningsopgaver og derved bidrage til fagets løbende udvikling og omdømme
Vagtforhold
Afdelingens speciallæger har 10-skiftet bunden vagt på tjenestestedet. Vagten dækker både akut gynækologi og akut obstetrik.

Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan hentes her.

Om afdelingen
Kvindesygdomme og Fødsler er en gynækologisk/obstetrisk afdeling med tilknyttet Fertilitetsklinik. Afdelingen har hovedfunktioner, og mange formaliserede samarbejdsaftaler. Afdelingen har en kontinensklinik, og varetager urogynækologisk udredning og behandling, indenfor kontinensområdet i samarbejde med urologisk afdeling Holstebro. Herfra er der dagligt tilstedeværelse af urolog. Sammen har vi hver 5. uge fælles urogynækologiske konferencer. I urogynækologisk team indgår speciallæger, kontinenssygeplejersker og sekretær.
Vi har almen gynækologisk team, som varetager udredning og behandling af almen gynækologiske tilstande. I Kvindeklinikken varetager vi udvidede udredninger inklusiv hysteroskopiske undersøgelser og behandlinger, samt andre minikirurgiske indgreb.

Der er ca. 2.300 fødsler og ca. 45.000 ambulante besøg inkl. besøg i Fertilitetsklinikken og jordemoderkonsultationer.

Hovedparten af afdelingens funktioner foregår på Regionshospitalet Viborg, hvor afdelingen har ambulante funktioner indenfor obstetrik herunder føtalmedicin, almen gynækologi incl. Ambulant kirurgi og urogynækologi med tilknyttet kontinensklinik.

Jordemoderkonsultation foregår på 7 forskellige matrikler i afdelingens optageområde

Afdelingen har velindrettet fødegang med egen operationsstue til akut sectio. Desuden har afdelingen et sengeafsnit med gynækologiske senge og barselssenge på patienthotellet. Afdelingen har desuden barselsambulatorium på patienthotellet. Der findes et akut graviditetsafsnit med 2 svangre senge og 4 akutte ambulatoriestuer i forbindelse med fødegang i fødeafsnittet.

På Regionshospitalet Silkeborg har afdelingen gynækologisk–obstetrisk ambulatoriefunktion.

Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive varetager udredning og behandling af barnløse.

Der er ved Fertilitetsklinikken ansat en professor i reproduktiv endokrinologi i et samarbejde med Aarhus Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet.

Om hospitalsenheden
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Kvindesygdomme og Fødsler.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Sonja Kindt, tlf.: 7844 5701.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest 8. september 2019 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 16.9.2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.