Jobbet "Overlæge til Distriktspsykiatrien i Nykøbing" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sdr. Boulevard 84, 4930 Maribo

Dit næste skridt

 

Psykiatrien Syd søger overlæge til Distriktspsykiatrien i Nykøbing

Distriktspsykiatrien er en del af Psykiatrien Syd, hvor sengeafdelingen er beliggende i Vordingborg, på Oringe området. Sengeafdelingen har 106 sengepladser, heraf 10 i PAM samt 3 brugerstyrede senge. Udover distriktspsykiatrien i Nykøbing Falster-Maribo har afdelingen distriktspsykiatri i Næstved og Vordingborg samt psykiatrisk klinik beliggende i Næstved og Maribo.

Distriktspsykiatrierne Nykøbing-Maribo fusionerede i marts 2019, hvorefter behandlingen, herunder evt. hjemmebesøg primært udgår fra matriklen i Maribo (Sundhedscenter). Fra okt. 2019 op startes pilotprøvning af video-baserede konsultationer (telepsykiatri) udgående fra matriklerne i Maribo og Vordingborg m.fl.

Distriktspsykiatrien modtager patienter i alderen 18-70 år og varetager primært udredning, diagnostisk, visitation og behandling af patienter med psykotiske lidelser samt patienter med behandlingsdomme.

Distriktspsykiatrien arbejder tværfagligt, hvorfor medarbejderne udover læger inkluderer, specialpsykolog, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer. Der er ca. 600 patienter tilknyttet, og distriktspsykiatrien modtager samlet ca. 20-25 henvisninger om måneden. Alt i alt er der ca. 13 medarbejdere i Nykøbing og 12 medarbejdere i Maribo.
Vi ønsker os en speciallæge, der har lyst til at indgå i den faglige udvikling/udfordringer sammen med de øvrige medarbejdere, og der vil medvirke til at sikre, at vores patienter får behandling af høj sundhedsfaglig kvalitet. 

Psykiatrien Syd er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgaveløsningen. Vi har et stort ønske om og vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en høj grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og ambulante enheder. Vi løser opgaverne i fællesskab, hvilket også giver sig udslag i et godt arbejdsmiljø http://ugeskriftet.dk/nyhed/jeg-er-overrasket-over-hvor-lidt-der-skal-til-forbedre-arbejdsmiljoet arbejdsmiljøet og i, at vi får meget gode evalueringer fra vores yngre læger og medicinstuderende.

 

Psykiatrien i Region Sjælland vil over de næste tre år øge recovery-orienteringen i behandling og pleje markant ved at udvikle og afprøve nye veje til styrket recovery-orienteret praksis.

Recovery-strategien bliver rammen om eksisterende og nye tiltag og skal styrke det recovery-orienterede arbejde. Strategien sætter fokus på psykiatrifaglige kerneværdier.

Recovery skal være et samlende fokus for arbejdet i Psykiatrien. De mennesker, der kommer i kontakt med Psykiatrien mødes med håb og viden om, at det er muligt at komme sig ved at styrke egne ressourcer i mødet med recovery-orienterede fagpersoner.

Med udgangspunkt i dine faglige ønsker, interesser og talenter tilbyder vi dig
• Spændende klinisk arbejde
• Mulighed for at gennemføre psykoterapeutisk uddannelse
Speciallægen forventes at have ca. to vagter om måneden på sengeafsnittene i Vordingborg (efter endt tjeneste, dvs. bagvagtsforpligtelsen varetages i dagtiden af læger ansat på sengeafsnittene i Vordingborg).

Lidt om dig og din ansøgning
Du er speciallæge i psykiatri, evt. almen medicin og har gode samarbejdskompetencer.
Ansættelse som overlægen kræver som udgangspunkt fem års fra ansættelse inden for psykiatrien efter opnået speciallægeanerkendelse. Din ansøgning skal indeholde beskrivelse af kvalifikationer og kompetencer inden for de syv lægeroller.

Besøg os
Du er velkommen til at kontakte Distriktspsykiatrien 58 53 72 20 samt eventuelt aftale et uforpligtende besøg på vores arbejdsplads, hvis ovenstående har fanget din interesse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Thomas Tellier tcte@regionsjaelland.dk tlf. 93 56 78 67 ledende oversygeplejerske, MPG Mia Hesselberg Nielsen, 51 51 23 14.
Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos sekretær Vivi Strange Pedersen, vip@regionsjaelland.dk

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.