Jobbet "Overlæge/afdelingslæge til Distriktspsykiatrien Greve/Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 25 C, 4600 Køge

Dit næste skridt

Vi har brug for en ny overlæge/afdelingslæge i Distriktspsykiatrien Greve/Køge 

Skal det være dig?

Vi er et velfungerende team og har et godt samarbejde med hinanden, kolleger i andre enheder og med vores patienter og deres pårørende.

Vi kan tilbyde en fast stilling som speciallæge i psykiatri 37 timer pr uge med placering i Køge

 

Distriktspsykiatrien er placeret tæt på S-togs linjen til København og med nærliggende motorvejsforbindelse.

 

Distriktspsykiatrien Greve-Køge – Køge betjener borgere i Køge, Solrød, Faxe og Stevns kommuner.

 

Samlet har Distriktspsykiatrien Greve/Køge en normering på 6,5 overlæger/afdelingslæger (hvoraf én er i afsnitsledelse), og 2 af lægerne er tilknyttet Greve.  Den øvrige personalegruppe i Køge består af lægesekretærer, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt en fysioterapeut. Dertil kommer OPUS-teamet som består af tre sygeplejersker og en ergoterapeut.

 

Lidt om din kommende arbejdsplads

DistriktsPsykiatrien Greve/Køge er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland. Psykiatrien Øst har i alt 3 sengeafsnit og en Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde med i alt 81 sengepladser. Der er Distriktspsykiatrier i Greve-Køge og Roskilde, to Psykiatriske Klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, regionfunktioner for henholdsvis angst, ADHD, udredning af gennemgribende udviklingsforstyrrelser med kompliceret psykiatrisk komorbiditet, personlighedsforstyrrelser, skizofreni og andre psykoser samt rådgivning omkring behandling af gravide. Desuden forefindes tre klinikker for Shared Care, Liaison og selvmordsforebyggelse samt Distriktspsykiatri for Ældre.

 

Vi inddrager pårørende tidligt i behandlingen, som er baseret på dialog og relationer, og vi har ligeledes fokus på børn af psykiske syge.

 

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.  

 

Vi er et Universitetssygehus – ikke langt fra København. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Debuterede psykoser (OPUS), ikke-psykotiske lidelser samt personligheds-forstyrrelser.  Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

 

Der er i alt ansat ca. 27 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

 

Der er til stillingen tilknyttet vagt, hvor

 • Overlægen vil indgå i en 13 skiftet vagt med rådighed fra bolig til sparring for yngre læge-bagvagten og akutte tilsyn på Køge Sygehus samt delvagt 9-15 i weekends og på helligdage ved geografien i Roskilde.

 • Afdelingslægen vil indgå i en 10 skiftet bagvagt i form af delvagt efterfulgt af rådighed fra bolig ved geografien i Roskilde og med akutte tilsyn på Roskilde Sygehus

 

 

Det kan vi tilbyde

 • Et afsnit præget af en personalegruppe, som vægter faglig udvikling højt
 • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde
 • Regelmæssig supervision og årlig personaletræning
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning

 

 

Hvad ønsker vi af dig

 • En engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • Gode samarbejdsevner og gerne psykoterapeutisk uddannelse eller erfaring
 • Lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af afsnittet bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende og læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige speciallæger
 • Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge/overlæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde og have erfaring med ambulant arbejde
 • For overlægen: at du opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
 • For overlægen forventes erfaring fra minimum 5 års ansættelse inden for det pågældende speciale eller fagområde efter opnået speciallægeanerkendelse
 • Dispensation fra ovennævnte 5-årsregel kan i særlige tilfælde gives.Psykiatriledelsens dispensation er en betingelse for ansættelse

 

 

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt ledende overlæge Michael Bech-Hansen på tlf.

23 44 66 21 eller overlæge Lene Kistrup Henriksen på tlf.

30 92 62 91.

 

 

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/

 

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS eller Yngre Læger.  

 

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

 

Ansøgningen skal indeholde:

 

Ansøgning med oplysning om cpr.nr., eksamensår og -sted, tidligere ansættelse, bør desuden for overlæger indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.