Jobbet "Afdelingslæger, anæstesiologisk afdeling, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Ved Anæstesiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus er 2 stillinger, som afdelingslæge med vagtforpligtelse, ledig til besættelse den 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Der søges bredt uddannede speciallæger, der kan håndtere opgaver både på operationsgangen og på intensiv afdeling.

Holbæk Sygehus er et akutsygehus med traumemodtagelse, hvorfor en del af det anæstesiologiske arbejde i dagligdagen vil være præget af denne funktion.

 

På sygehuset findes følgende specialer: Anæstesiologi med intensiv terapi, kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik, intern medicin (med grenspecialerne kardiologi, nefrologi, neurologi, lungemedicin, allergologi, geriatri og reumatologi), pædiatri med neonatologi, diagnostisk radiologi incl. MR- og CT-scanning, klinisk fysiologi og nuclearmedicin, klinisk biokemi og psykiatri.

Intensivafdelingen har 7 sengepladser, alle med mulighed for invasiv hæmodynamisk monitorering. Afdelingen behandler omkring 800 patienter årligt. Sygehuset har 2 operationsgange, hvor der årligt administreres ca. 7000 anæstesier.

Afdelingens tværfaglige smertecenter behandler indlagte patienter med cancerlidelser samt ambulante patienter med både maligne og non-maligne smertetilstande.

Afdelingen prioriterer uddannelse højt. Afdelingen varetager postgraduat uddannelse af læger og anæstesi- og intensivsygeplejersker. Afdelingen er desuden uddannelsessted for introduktionslæger samt læger i hoveduddannelsesstilling, hvorfor en vis undervisningsaktivitet skal påregnes.

Vagtberedskabet udgøres af et forvagtslag bestående af reservelæger, samt et bagvagtslag med speciallæger. Begge vagtlag har tilstedeværelsesvagt.

 

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi, der selvstændigt skal kunne varetage alle afdelingens opgaver. Ansøgeren skal besidde evne og vilje til samarbejde, og kunne udvise fleksibilitet og initiativ samt være parat til at indgå i det tværfaglige samarbejde i afdelingen.

Mulighed for subspecialisering f.eks. i regional anæstesi eller intensiv terapi.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist:

Søndag den 17. november 2019.

Yderligere oplysning

Kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jørn Bo Madsen, Anæstesiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus telf. 21 60 39 17; Mail: jbma@regionsjaelland.dk

 

Ansøgerne bedes i deres ansøgning-med bedst mulig dokumentation- forholde sig konkret til de ”7 kompetencer” (i.h.t. ”Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger” af 25 juli 2005.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.