Jobbet "Klinisk overlæge eller afdelingslæge søges til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- Viborg, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt" er udløbet

Region Midtjylland

BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 5 for Skolebørn - Viborg

Søndersøparken 15, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En vagtfri stilling som overlæge eller afdelingslæge på Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- Viborg er ledig til besættelse 1. januar 2020 eller snarest derefter. Stillingen er som udgangspunkt knyttet til sengeafsnit 5 i Viborg.

Vi søger en speciallæge med interesse for almen børnepsykiatri, som har lyst til at være med til at varetage og udvikle tilbuddet til skolebørn med behov for indlæggelse i et børnepsykiatrisk sengeafsnit.

Som speciallæge i sengeafsnit 5 vil du indgå i tæt samarbejde med afsnitsledelsen, hvoraf den ene afdelingssygeplejerske har særligt ansvar for sengeafsnit 5. Du får mulighed for en høj grad af indflydelse på afsnittets udvikling, men også mulighed for tæt sparring med den afsnitsledende overlæge efter behov og ønske. Du vil desuden indgå i et tæt samarbejde med overlægen fra afsnittets andet sengeafsnit (seng 1, AUH, Skejby) omkring både den daglige drift, samt udvikling af udrednings- og behandlingstilbuddet for de indlagte børn.

Med henblik på at styrke sammenhængskraften imellem sengeafsnittene i Skejby og Viborg, er der mulighed at stillingen kan varetages ved fremmøde  på AUH, Skejby 1-1½ dag ugentligt. 

Speciallægen varetager funktionen som teamleder for sengeafsnittes 3 tilknyttede psykologer.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.
Afsnittet er fusioneret i sommeren 2018 og består nu af 4 enheder: et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg og et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Afsnittet har omkring 90 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og sosu-assistenter. Desuden er der et tæt samarbejde med sekretærgruppen.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser, hvor der er samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet. I Skejby varetages udredning og behandling under såvel hovedfunktion som regionsfunktion- og højt specialiseret funktion. I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau.

I sengeafsnit 5 er vi optagede af løbende at sikre smidige og effektive indlæggelsesforløb med et højt fagligt niveau. Derfor arbejder vi for tiden med udvikle sengeafsnittets organisering, herunder faglige mødefora med plads til dialog og faglig udvikling.
Vi ønsker at udrednings- og behandlingstilbuddet tilpasses det enkelte barns behov med afsæt i anerkendte faglige standarder. Derudover er vi i gang med et udviklingsarbejde for at sikre at barnet kan være mest muligt i eget hjem og at viden og erfaring fra indlæggelsesforløbet overføres bedst muligt til barnets daglige miljøer. Det gør vi blandt andet ved at etablere en tværfaglig udgående funktion (TUF).

Vi kan tilbyde:
 • En spændende og udfordrende hverdag i et afsnit midt i forandring
 • Mulighed for høj grad af indflydelse på udvikling af det faglige tilbud i afsnittet
 • Mulighed for at deltage i efteruddannelse/kurser – både hvad angår ledelsesfunktionen og faglig udvikling
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning.
 • Mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Høj grad af tværfagligt samarbejde
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision
I BUA vægter vi faglig og personlig udvikling højt, hvorfor der er en positiv holdning til at give økonomisk støtte og tjenestefrihed med løn til deltagelse i relevant faglig leder- og efteruddannel­se.

Ansøgers kvalifikationer
 • Du skal være speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Du skal besidde overblik, gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde med en stor personalegruppe i en kompleks organisation.
 • Du skal være udviklingsorienteret, igangsættende og inspirerende. 
 • Du skal være robust og omstillingsparat.
Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Speciallæger - med mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Yderligere oplysninger Ansøgningsfrist: 24. november 2019

Ansættelsessamtale: 11. december 2019

Udover en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse. Besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren.

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykiske forstyrrelser og sygdomme samt voksne med spiseforstyrrelser i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.
I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.