Jobbet "Ledende overlæge til afdelingen Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Til afdelingen Blodprøver, Biokemi og Immunologi i Sygehus Sønderjylland søges en ambitiøs og visionær ledende overlæge, der sammen med den ledende bioanalytiker skal videreudvikle afdelingens faglige profil og et godt arbejdsmiljø. Stillingen ønskes besat 1. april 2020 eller efter aftale.

Som ledende overlæge varetager du i samarbejde med den ledende bioanalytiker den strategiske, administrative og faglige ledelse af afdelingen. Afdelingsledelsen fordeler under fælles ansvar de ledelsesmæssige og administrative opgaver mellem sig og refererer direkte til direktionen. Afdelingsledelsens væsentligste fælles ledelsesopgave består i den overordnede drift og udvikling af afdelingen indenfor de i planer og budgetter fastlagte rammer.

Til afdelingen er tilknyttet en anerkendt molekylærbiologisk forskningsenhed. Vi tilbyder derfor gode muligheder for forskningsaktivitet samtidig med, at du kan udøve dit håndværk i laboratoriet.

Vi forventer, at du  

  • er speciallæge i klinisk biokemi med dansk autorisation og med dokumenteret erfaring med drift og udvikling
  • har interesse og blik for sundhedsfremmende perspektiver og initiativer
  • kan stimulere og fremme den faglige og videnskabelige udvikling i afdelingen og kan kvalitetssikre og vedligeholde ansvarsområdets analyser og øvrige produktion samt udvikle og implementere nye relevante analyser
  • gerne dokumenteret erfaring med personaleledelse og faglig ledelse
  • er ledelsesmæssigt velfunderet enten med formel lederuddannelse eller er indstillet på at påbegynde en formel lederuddannelse
  • har god analytisk kapacitet og dermed gode forudsætninger for strategisk og fremadrettet tænkning
  • har stærke kommunikative egenskaber og evner til at formidle både præcist og engageret på alle niveauer
  • er udadrettet og netværksskabende både internt på sygehuset, regionalt og nationalt
  • er en lyttende og inddragende leder, der sikrer, at de mange kompetencer hos ledere og medarbejdere bliver bragt i spil på en konstruktiv måde
  • kan bidrage til den generelle udvikling af Sygehus Sønderjylland og videreføre arbejdet med det sammenhængende og sikre patientforløb

Om stillingen

Dit ansvarsområde vil være hele det klinisk biokemiske område. Vi har efter et stort regionalt udbud, udskiftet hovedparten af vores analyseapparatur og implementeret fuld præanalytisk automatisering. Det biokemiske laboratorium er således godt rustet til at honorere vores stadigt højere krav til effektivitet, kvalitet og rettidighed i svarafgivelsen. Som ledende overlæge i klinisk biokemi er du helt centralt placeret i sikringen af den lægefaglige kvalitet af vores analyseproduktion og i samarbejdet med kliniske kolleger på hospitalet samt i almen praksis. Du vil få afgørende indflydelse på afdelingens teknologiske udvikling og implementering af nye analysetyper og –metoder.

Som ledende overlæge deltager du i regionale fora og grupper som led i driften af regionens sundhedsvæsen og koordinering af de faglige miljøer. I egen afdeling indgå du i ledergruppen, faglig drifts- gruppe og lokal kvalitetsgruppe.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder; lægefaglig, ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme.

Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne.

Om afdelingen

Blodprøver, Biokemi og Immunologi har laboratorieafsnit placeret på alle Sygehus Sønderjyllands tre matrikler i henholdsvis Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Den volumenmæssigt største produktion varetages i Sønderborg, idet det er her, analysearbejdet for almen praksis er placeret. Sygehuset i Aabenraa er Sygehus Sønderjyllands akutsygehus, og analyserepertoire og –opsæt er væsentligt bestemt af denne funktion. Laboratoriet i Tønder udfører udvalgte analyser på egne patienter. Der er ambulatorier for blodprøvetagning mv. på alle tre matrikler. Afdelingen har en analyseproduktion på omkring 7 mio. analyser og har 350.000 patientkontakter årligt. Det biokemiske analyserepertoire inkluderer en række specialanalyser herunder allergianalyser, hormonanalyser og analyser for autoimmune antistoffer. Endvidere har afdelingen et formaliseret samarbejde med OUH omkring udførelse af udvalgte analyser.

Vi rådgiver og understøtter sygehusets kliniske afdelinger og praktiserende lægers behov for patientrelaterede udredninger indenfor det klinisk biokemiske

Den kliniske immunologiske del af afdelingen omfatter transfusionsmedicin og vævscentervirksomhed.

Der er på dette område indgået en formaliseret samarbejdsaftale med Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Afdelingen har ca. 140 ansatte, herunder 1 ledende bioanalytiker, 3 afdelingslæger, 2 biokemikere, 4 afdelingsbioanalytikere, 3 systemadministratorer, 9 bioanalytikerspecialister, 2 bionalytikerundervisere 2 sekretærer og 1 laboratoriekonsulent, der faciliterer praktiserende læger.

Sygehuset i Aabenraa gennemgår i disse år en stor byggeproces med både nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger. Laboratoriet er ganske nyligt flyttet til nye, moderne faciliteter centralt placeret i sygehuset.

Sygehusets organisering fremgår her.

Stillings-/funktionsbeskrivelse for ledende overlæge kan ses her.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Lægefaglig direktør Bjarne Dahler-Eriksen på 2328 4068 eller bde@rsyd.dk eller ledende bioanalytiker Susan Cording på 2895 2780 eller susan.cording@rsyd.dk.

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelse og sker jf. overenskomst for ledende personale. Dit primære arbejdssted – Aabenraa eller Sønderborg – vil blive fastlagt i dialog med dig og under hensyntagen til dine ønsker.

Ansøgning og rekrutteringsproces

Stillingen søges via linket.

Ansøgningsfristen er den 19. februar 2020.

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 21. februar 2020. Der kan blive tale om en test, 2. samtale samt en case.