Jobbet "Ledende overlæge ved Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Led- og Bindevævssygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Stillingen som ledende overlæge på Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital (AUH), er ledig til besættelse med tiltrædelse 1. april 2020 eller snarest derefter.

Vi søger en visionær, åben og beslutningsdygtig leder med personlig integritet, gennemslagskraft, høje samarbejdsevner og en tydelig profil indenfor både ledelse og reumatologi.

Vi forventer, at du ser udviklingsmuligheder og potentialer i samarbejde på tværs mellem specialer, fagligheder og reumatologiske hospitalsafdelinger og kan bidrage til videreudviklingen af vores patientforløb.

Afdelingen
Vi er en meget veldrevet reumatologisk specialafdeling med et optageområde på hovedfunktionsniveau på ca. 350.000 borgere. Afdelingen varetager højt specialiserede funktioner og modtager patienter både fra hele Region Midtjylland og fra Vestdanmark. Vi har syv sengepladser, et dagafsnit og klinikker. I afdelingen er der årligt 23.000 ambulante konsultationer og cirka 700 udskrivelser.

I Led- og Bindevævssygdomme består medarbejdergruppen af en specialeansvarlig overlæge/professor, syv overlæger, ni yngre læger i hoveduddannelsesforløb og to reservelæger i introduktionsstilling. Derudover består afdelingen af cirka 50 fuldtidsansatte i de øvrige medarbejdergrupper.

Vores afdeling har et flot renommé og har qua sin betydelige forskningsaktivitet national indflydelse på det reumatologiske felt. Vi uddanner alle faggrupper og har præ- og postgraduate uddannelsesforpligtelser for læger. I den forbindelse har Led- og Bindevævssygdomme vundet Sundhedsstyrelsens uddannelsespris 2019 for at være Danmarks bedste afdeling til at uddanne yngre læger.

Stillingen
Vi tilbyder en stilling som ledende overlæge på et højtspecialiseret universitetshospital i en ambitiøs afdeling, hvor den ledende overlæge og oversygeplejersken udgør den sidestillede afdelingsledelse. I samarbejde med den kliniske lærestolsprofessor udøver de en åben, anerkendende og dialogbaseret ledelse og varetager ledelsen i afdelingen i fællesskab.

Kvalifikationerne
Vi søger en ledende overlæge, der er overlægekvalificeret speciallæge i reumatologi, og vi ser gerne, at du har både lederuddannelse og ledererfaring. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en reumatologisk universitetsafdeling med højt specialiserede funktioner, og har både forsknings- og undervisningserfaring.

Først for ligger opgaven sammen med oversygeplejersken at vise vejen i det nye fællesskab, som de nye rammer på AUH i Skejby giver mulighed for samtidig med, at den økonomiske situation for AUH betyder, at der er brug for at kunne tænke nyt og strategisk i forhold til optimering af patientforløb, digitaliseringsmuligheder, så aktiviteterne bliver tilpasset de ressourcer, der er til stede.

Vi forventer, at du har et strategisk blik for at tænke udvikling for alle fagligheder i afdelingen, og at du fremadrettet kan sikre medarbejdere i pipelinen til de højt specialiserede områder. Som ledende overlæge lægger vi vægt på, at du er en dygtig kommunikatør, og at din ledelsesstil er motiverende, involverende, gennemsigtig og rummelig. Det falder dig naturligt at gå forrest for at sikre gejst og arbejdsglæde, der sikrer et godt arbejdsmiljø.


Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller, hvor der især lægges vægt på nedenstående

Leder / administrator / organisator
Der lægges vægt på ledelsesmæssig erfaring. Gerne tillige formaliseret ledelsesmæssig uddannelse. Hospitalet tilbyder lederuddannelse og fortsat lederudvikling. Erfaring fra en reumatologisk afdeling med højt specialiserede funktioner samt forsknings- og undervisningsaktiviteter er ønskeligt. Ansøgeren skal sikre en dialogbaseret ledelse i overensstemmelse med hospitalets ledelsesgrundlag og værdier.

Medicinsk ekspert / lægefaglig
Den ledende overlæge skal være speciallæge i reumatologi.

Akademiker / forsker / underviser
Der lægges vægt på, at den ledende overlæge har de fornødne kompetencer, interesser og vilje til at understøtte, fremme og bedrive forskningsledelse i et aktivt, videnskabeligt miljø.

Pædagogisk uddannelse / erfaring
Der lægges vægt på erfaring som underviser for medicinstuderende, læger og andre faggrupper.

Samarbejde
Det forventes, at den ledende overlæge har udpræget gode evner for samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor den ledende overlæge initierer og stimulerer tværfagligt samarbejde internt samt samarbejde eksternt på tværs af specialer og afdelinger.

Personlige egenskaber
Der lægges vægt på gode evner for samarbejde, beslutningsdygtighed, gennemslagskraft, loyalitet, åbenhed og robusthed.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du kan dokumentere kompetencer inden for de syv lægeroller. Skemaet kan hentes her og bedes udfyldt.


Løn- og ansættelsesforholdene
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Rekrutteringsprocessen
Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Henvendelser behandles fortroligt og kan rettes til lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen på 2016 3201 eller på joerkris@rm.dk.

Ansættelsesudvalg
Ansættelsesudvalget er sammensat af to repræsentanter fra hospitalsledelsen, oversygeplejerske i Led- og Bindevævssygdomme, en funktionsledende afdelingssygeplejerske og to medarbejderrepræsentanter.

Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer og planlægger herefter 2. samtalerunde, som gennemføres af medlemmer af hospitalsledelsen og oversygeplejersken fra Led- og Bindevævssygdomme. 

Hospitalsledelsen har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurdering af ansøgerne
  • den skriftlige ansøgning
  • det personlige indtryk fra 1. samtalerunde
  • et skriftligt resumé af en personprofil
  • et skriftligt resumé af 2-4 referencer, som indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren.
  • det personlige indtryk fra 2. samtalerunde

Tidsplanen for ansættelsen
Ansøgning skal være fremme senest den 1. marts 2020. Første ansættelsessamtale forventes afholdt den 16. marts. Anden ansættelsessamtale forventes afholdt den 30. marts.

Mellem første og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.
Spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, CV, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan rettes til chefsekretær Hanne Kahr Sejersen på 7845 0504 eller på hanne.sejersen@rm.dk.

Ansøgning, CV, skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer samt andre relevante bilag stiles til AUH´s hospitalsledelse og sendes elektronisk via nedenstående link. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.