Jobbet "Afdelingslæge - Kirurgisk Afdeling - Team for Kolorektal kirurgi og Nedre Kirurgi - Sjællands Universitetshospital" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

 

Kirurgisk Afdeling styrker kræftkirurgien og har 1 stilling ledig som afdelingslæge til besættelse 1.juni 2020 eller snarest derefter.

Hvis du er speciallæge i kirurgi, og har besluttet dig for, at det kolorektale område skal være dit arbejdsområde i fremtiden, og brænder du for at arbejde og udvikle dette område, kunne du meget vel være vores kommende kollega.

Du vil i det Nedre Team indenfor kolorektal kirurgi indgå i tæt samarbejde med dine 6 andre speciallæge kolleger samt 6-8 yngre læger. Teamet råder over 20 senge.  Området ledes fagligt af en funktionsansvarlig overlæge. Teamet vil som afdelingens øvrige specialteams selv kunne planlægge og fordele sine arbejdsopgaverne med fokus på kvalitet, kontinuitet og uddannelse.

Som en del af Nedre Team vil du, alt efter interesse, blive ansvarlig for forskellige patient kategorier med fokus på udvikling af behandling, undervisning og kvalitetsopfølgning.

Opgaverne i stillingen vil blive fordelt med 20% på proktologi og 80% på kolorektal kræftkirurgi.

I det proktologiske område varetager vi behandling af avancerede analfistler samt kirurgisk behandling af patienter med analinkontinens, og derfor ser vi gerne ansøgere med dokumenteret interesse på dette område.

Indenfor behandling af kolorektal cancer vil du sammen med afsnittets øvrige læger skulle varetage diagnostik og behandling af disse patienter. Vi foretager årligt omkring 350 kræftoperationer. Mere end 90% af disse foretages laparoskopisk og 25% robotassisteret.

Som speciallæge vil du blive tilknyttet vores team for kolorektal kirurgi og Nedre kirurgi. Vi vil støtte dig i, at dit arbejde indenfor kolorektal kirurgi leder frem til certificering som kolorektal kirurg. Da omkring 25% af vores kolorektale operationer foretages robotassisteret, forventer vi at du i løbet af de næste år også bliver certificeret robotkirurg. Indenfor det proktologiske område tilbydes fokuseret oplæring og udvikling af dine eksisterende kompetencer indenfor TRUS, fistelbehandling samt inkontinensbehandling.

Kirurgisk afdeling arbejder målrettet med Patientansvarlig læge (PAL) funktionen, hvorfor du i stillingen vil blive tilknyttet det sengeafsnit, som varetager behandling og pleje af patienter med lidelser indenfor området. Vi forsøger i den daglige arbejdstilrettelæggelse at give mulighed for, at du udreder, opererer samt følger op på dine egne patienter postoperativt, og denne opgave forventer vi at du aktivt deltager i.

Kirurgisk afdeling har fokus på faglighed, og det er vores strategi fortsat at udvikle afdelingen baseret på et stærkt fagligt miljø, hvor vi ser forskning som en integreret del. Vi ser derfor gerne, at du i dit tidligere virke har vist interesse og resultater indenfor forskningen og har lyst til at fortsætte dette.

Kirurgisk afdeling ønsker at arbejde målrettet med at udvikle dig som kirurg og som person, hvorfor vi sammen vil udarbejde en udviklingsplan for dig. Hos os er de årlige MUS samtaler erstattet af karriereplanlægning, hvor vi i fællesskab lægger en plan for din faglige og ledelsesmæssige udvikling over de kommende 1 og 3 år.

Erfaring med afgrænsede administrative opgaver vil være en fordel, og du har muligvis allerede arbejdet fokuseret med en afgrænset patientgruppe eller måske ligefrem haft ansvar for et mindre specialområde eller har erhvervet dig anden administrativ erfaring.

Hvis nogle af disse punkter rammer plet hos dig, og du ønsker at være en del af en afdeling i en rivende udvikling baseret på kvalitet og høj faglighed, er du måske vores kommende kollega.

 

Generelt:

Kirurgisk Afdeling, SUH har en afdelingsledelse bestående af en ledende overlæge samt en ledende oversygeplejerske. Fagligt er afdelingen opdelt i 7 funktionsområder, som fagligt ledes af en funktionsansvarlig overlæge, som sammen med en afdelingssygeplejerske udgør områdeledelsen for denne funktion. Vi har fokus på gode patientforløb og et stærk fagligt miljø. Kirurgisk afdeling varetager behandlinger som højt specialiseret funktion, regionsfunktion samt hovedfunktion. Den 1.april 2019 blev de kirurgiske funktioner samlet i Køge, og vil som en af de første afdelinger flytte ind i det nybyggede Universitetshospital i 2021.

 

Kirurgisk afdeling varetager behandling af akutte, benigne og maligne kirurgiske lidelser med mere end 6.000 årlige operationer. De fleste akutte patienter indlægges via hospitalets Akut Afdeling. Der foretages desuden udredning og behandling af patienter med akutte kirurgiske problemstillinger fra hospitalets øvrige afdelinger, ligesom der modtages patienter med specialiserede, akutte kirurgiske lidelser fra resten af regionen. Der foretages årligt omkring 3.400 akutte operationer, og ansvaret for disse patienter ligger i sektionen for Akut kirurgi.

Afdelingens sektion for Øvre kirurgi har regionsfunktion samt højt specialiseret funktion og varetager bariatrisk kirurgi i form af gastric bypass, gastric sleeve, reflukskirurgi og operation for parastomale hernier samt operation af større, komplicerede ventralhernier og giganthernier.Der foretages også laparoskopisk operation for inguinalhernier samt cholecystektomier.

Sektionen for Nedre Kirurgi varetager udredning, behandling og palliation af patienter med kolorektal cancer. Afdelingen foretager årligt omkring 350 kolo-rektale resektioner, hvoraf over 90 % er laparoskopiske og omkring 25 % robotassisteret.

Der foretages desuden udredning og behandling af benigne lidelser indenfor IBD kirurgi, behandling af komplicerede crohntilfælde og analfistler samt kirurgisk behandling af analinkontinens for hele regionen. Behandling af IBD patienter varetages i samarbejde med hospitalets gastromedicinske sektion.

Sektionen har desuden regionsfunktion for hæmatologiske splenektomier samt for kirurgisk lokalbehandling af rektumtumorer.

Afdelingens endoskopiafsnit foretager årligt mere end 12.000 endoskopier i form gastroskopier, koloskopier samt et stort og stigende antal avancerede endoskopiske procedurer som regionsfunktion eksempelvis ERCP, transgastrisk ERCP, EMR, e-FTR,EUL og CELS. Enheden har også regionsfunktion for endoskopisk udredning af børn med gastroenterologiske lidelser i samarbejde med Pædiatrisk afdeling, SUH.

Kirurgisk Afdeling har en stor og meget aktiv forskningsenhed – Center for Surgical Science med mere end 30 tilknyttede forskningsmedarbejdere og med et stærkt og voksende samarbejde nationalt og internationalt. Forskningsenheden afholder hvert år et internationalt symposium, Zealand Surgical Forum; se http://www.zealandsurgicalforum.com/

Siden 2018 har lægestaben ved den kirurgiske funktion på Nykøbing Falster Sygehus refereret til den ledende overlæge ved Kirurgisk afdeling, SUH. I Nykøbing varetages elektiv kirurgi i form af hernie-og galdevejskirurgi samt hæmorideoperationer. Akut kirurgi i form af appendektomier og andre akutte, mindre operationer.

Dine kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat med en motiveret og visionær kollega, som sammen med os har lyst til at præge den videre udvikling af afdelingen og ikke mindst det Nedre team.

Du skal have lyst til sammen med os at udbygge og præge et afsnit dedikeret behandlingen af patienter med kolorektal cancer samt proktologiske lidelser. Du skal evne at medvirke til udviklingen af dit eget team og samtidig have blik for den samlede funktion af Kirurgisk afdeling.

Vi ønsker en kollega, som sætter patienten i centrum, stræber efter den bedst mulige kvalitet i behandlingen og som har lyst til at være en del af  et team af dygtige kolleger, som arbejder både nationalt og internationalt for at udvikle både Kirurgisk afdeling og SUH.

Du er visionær og målrettet og tager ansvar for de opgaver, som du påtager dig.

Vi forventer, at du er rutineret kirurg både i forhold til åben og laparoskopisk kirurgi og har lyst til at udvikle dig både fagligt, teknisk, ledelsesmæssigt og forskningsmæssigt.

Kirurgisk Afdeling lægger vægt på, at yde behandling af høj kvalitet på et evidensbaseret grundlag. Vi forventer derfor, at du er forskningsaktiv og at du har vist dette i dit hidtidige karriereforløb. I Kirurgisk afdeling mener vi, at et stærkt fagligt miljø samt et aktivt forskningsmiljø er nødvendigt for at sikre udvikling af såvel faget som den enkelte kirurg. Dette forventer vi du tager aktivt del i.

Afdelingen vægter uddannelse højt, og vi forventer derfor, at du interesserer dig for uddannelse og supervision.Både overlæger og afdelingslæger har uddannelsesforpligtigelse overfor medicinstuderende, introduktionslæger, læger i hoveduddannelse samt andre faggrupper i afdelingen.

Afdelingen har regionens lærestolsprofessorat i kirurgi, ligesom der er både kliniske lektorer og studielektorer tilknyttet.

Speciallægefunktionen indeholder også flere administrative opgaver. Disse forsøger vi at fordele jævnt og forventer derfor, at du også deltager i disse opgaver og gerne har erfaring heri.

Vi lægger vægt på, at du udviser engagement og positivitet samt interesserer dig for din egen personlige og faglige udvikling og profilering, og vi forventer, at du aktivt går ind i en udvikling af dig selv og afdelingen.

Som nyansat afdelingslæge i Kirurgisk afdeling vil du få udarbejdet en målrettet karriereplan som beskriver din udvikling fagligt, ledelsesmæssigt og forskningsmæssigt.

 

Arbejdsvilkår:

Afdelingslægen får hovedfunktion (dagarbejde og vagtfunktion) i Køge.

Speciallægen indgår i bagvagtslaget sammen med 33 andre speciallæger fordelt som overlæger og afdelingslæger. Afdelingslæger har typisk tilstedeværelsesvagter, mens overlæger har tilkaldevagt. Begge grupper varetager på skift funktioner til klokken 18:00.

Alle læger i afdelingen er ansat med hovedfunktion på SUH; Køge med mulighed for udefunktion på Nykøbing Falster Sygehus. Denne funktion vil dog være yderst begrænset i denne stilling.

Afdelingen er fast forankret i den regionale udvikling af sygehusvæsenet med varetagelse af de specialiserede kirurgiske funktioner for Region Sjælland.

Løn i henhold til gældende overenskomst.

 

Personlige og faglige kompetencer:

Speciallægen skal have kompetencer inden for hver af nedenstående 7 roller, på et niveau, der svarer til det, man kan forvente af en speciallæge, og ansøgningen skal derfor udformes i henhold til nedenstående.

 

1. Medicinsk ekspert
Diagnostiske og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige for at varetage kompetent og effektiv udredning og behandling.

2. Kommunikator

Kan kommunikere forståeligt, præcist og empatisk med patienter og pårørende; kan lytte, drøfte og formidle relevant information med patienter, pårørende samt kolleger og andre medarbejdere.

3. Samarbejder
Samarbejder effektivt med alle medarbejdere og primær sektor; bidrager effektivt i tværfaglige aktiviteter.

4. Organisator/leder/administrator
Anvender og prioriterer ressourcerne effektivt og afbalancerer hensyn til patientbehandling, uddannelse, administrative funktioner, kvalitetsudvikling og eksterne aktiviteter.

5. Sundhedsfremmer
Bidrager effektivt til øget sundhed hos patienter såvel som hos andre borgere. Erkender og reagerer på de områder, hvor oplysning er påkrævet.

6. Akademiker
Anvender en personlig strategi for kontinuerlig kompetenceudvikling; vurderer information kritisk; faciliteter læring hos patienter, kolleger, uddannelsessøgende læger, studenter og andre personalegrupper; bidrager til udvikling af ny viden.

7. Professionel
Yder høj kvalitet i patientbehandlingen med integritet, ærlighed, medfølelse; udviser passende personlig og medmenneskelig adfærd; praktiserer i etisk overensstemmelse med lægeløftet.

 

Yderligere oplysninger: Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Møller, mail: henmo@regionsjaelland.dk eller tlf. 47 32 30 01 eller funktionsansvarlig overlæge Jens Ravn Eriksen, mail jeer@regionsjaelland.dk eller telefon 29 42 66 77

 

Ansøgningsfrist 26. februar 2020

 

Ansøgningen forventes opstillet således at ansøger forholder sig til hver af de 7 lægeroller.

 

Samtale med kvalificerede ansøgere forventes afholdt i uge 9.

 

 

Du kan læse mere om Kirurgisk Afdeling på:

 

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/kirurgisk-afdeling/Sider/default.aspx

 

og

 

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/koegesygehus/afdelinger/kirurgisk-afdeling/Sider/default.aspx

 

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2024, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.
 

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh