Jobbet "Ph.d. stipendiat, Hospitalsenheden Vest og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet" er udløbet

Region Midtjylland

Staben, Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Ved Staben i Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Gødstrup er der en stilling som ph.d. stipendiat ledig til besættelse fra 1. maj 2020 eller snarest derefter til projektet ”Positive psykosociale faktorer i arbejdet, mental sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne på Hospitalsenheden Vest før, under og efter udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup”. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden projektnr. 20-2019-09.  Stillingen er på 37 timer ugentlig og er af 3 års varighed.
 
Projektbeskrivelse:
Projektet er et samarbejde mellem Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet (ISSA), HR, NIDO|danmark, samt Arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Gødstrup og består foruden ph.d.-projektet af et kvalitativt post.doc. projekt og projektets styregruppe. Projektet sætter fokus på de mulige konsekvenser af udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup, der vil finde sted i 1. kvartal 2021. Projektet har følgende delformål:
a) At undersøge hvilken betydningen udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup har for det psykosociale arbejdsmiljø, de ansattes mentale sundhed samt kvaliteten af sundhedsydelserne før, under og efter udflytningen.
b) At identificere potentielle positive psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet på individ- afdelings- og hospitalsniveau, der kan understøtte de ansattes mentale sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne under og efter udflytningsprocessen.
c) Ud fra ovenstående at udvikle arbejdspladsspecifikt materiale til at understøtte det psykosociale arbejdsmiljø, den mentale sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne på de danske sygehuse før, under og efter de kommende udflytningsprocesser
 
Læs en forkortet projektbeskrivelse her
 
Jobbeskrivelse
Som ph.d.-studerende vil du primært fokusere på delformål a) samt den kvantitative del af formål b) gennem statistiske analyser af prospektive spørgeskemadata. Delformål b opfyldes i et tæt samarbejde mellem ph.d.-projektet og post.doc.-projektet. Delformål c opfyldes af hele projektets styregruppe samt en professionel kommunikationsmedarbejder.
NIDO|danmark er en del af Staben og har tillknytning til matriklen i Herning. Som medarbejder i NIDO|danmark  har du hovedtjenestested i Herning, men din arbejdstid vil blive  fordelt mellem Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet og Regionshospitalet Gødstrup.
NIDO|danmark er et tværfagligt og dynamisk afsnit med et voksende forskningsmiljø. NIDO er en del af det nye store vestdanske hospital, som åbner i Gødstrup i 2021. Se: https://www.nido.rm.dk/
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet har ca. 130 ansatte overvejende med en samfundsvidenskabelig baggrund. Forskningen ved instituttet er ofte tværfaglig og orienteret mod konkrete problemstillinger i det moderne samfund såvel som mere grundforskningsprægede temaer. Se: https://www.soc.aau.dk/
 
Som ph.d.-studerende vil du blive indskrevet på ph.d. uddannelsen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og skal opfylde kravene herfor. 
 
Arbejdsopgaver:
 • Gennemførsel af videnskabelige studier under supervision af dine ph.d. vejledere (heraf indgår to vejledere i projektgruppen).
 • Undervisnings- og formidlingsopgaver som en del af ph.d.-uddannelsen og ph.d.- projektet.
 • Deltagelse i ph.d. kursusprogram
 • Aktiv deltagelse i det faglige og sociale miljø ved Staben i Regionshospitalet i Gødstrup og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
 • Organisering af og deltagelse i møder for projektets styregruppe og interessentgruppe.
 
Faglige kvalifikationer:
Vi forventer at du:
 • Har en relevant samfundsfaglig kandidatgrad i fx: sociologi, statskundskab eller psykologi
 • Har forskningsmæssigt kendskab til emnerne: psykosocialt arbejdsmiljø og/eller mental sundhed
 • Har et videregående kendskab til kvantitativ metode og statistik, herunder både lineær- og logistisk regression samt multilevel-analyser
 • Har erfaring med statistisk programmering i én eller flere softwarepakker (Stata og/eller SPSS)
 • Har erfaring med indsamling og bearbejdning af spørgeskemadata gerne med programmet REDCap
 • Derudover vil det være en fordel men ikke et krav, hvis du har erfaring med tværfagligt samarbejde og ser muligheder heri.
 • Flydende skriftlig og mundtlig kommunikation på dansk og engelsk
 • Er god til at arbejde struktureret og selvstændigt.
   
Krav til ansøgningen
Ansøgningen kan skrives på dansk eller engelsk og skal indeholde:
 • Selve ansøgningen, herunder din faglige baggrund og motivation for at søge ph.d. projektet, samt hvordan du vil indholdsudfylde ph.d. projektet.
 • Eksamensbeviser og dokumentation for eventuelt relevante kurser
 • Dit CV, herunder tidligere forsknings- og/eller projekterfaring
 • Publikationsliste (hvis du har publiceret tidligere)
 • Navne på akademiske referencer
 • Evt. andet materiale, du ønsker skal tages i betragtning ved bedømmelsen.
Regionshospitalet Gødstrup og Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Praktiske oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Louise Møller Pedersen, Aalborg Universitet Lmpd@hum.aau.dk, HR-chef Lasse Hansen: Lasse.hansen@vest.rm.dk, eller seniorforsker og lektor: Henriette Nørmølle Buttenschøn henrbutt@rm.dk

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest (fast procedure ved Hospitalsenheden Vest).

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
Ansøgningsfristen er mandag d. 16. marts 2020. 
Ansættelsessamtalerne gennemføres d. 25. marts  2020.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.