Jobbet "2 sygeplejersker søges til funktionen som forløbskoordinator på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR), Neurologisk afdeling i Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Neurologi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Vestdansk center for Rygmarvsskade søger 2 sygeplejersker til sammen at varetage og udvikle funktionen som forløbskoordinator på VCR i perioden 01.06.20 til 31.05.21.

Stillingen er på 37 timer/uge. Fremmøde vil være i dag- og aftenvagter - ud fra et forholdsvis fast rul (14 dage i dagvagt mandag til fredag, 14 dage med blandede dagvagt/aftenvagt og en enkelt weekend vagt hver 4. uge). Du er med til at udvikle og løbende evaluere den nye organisering af forløbskoordinator funktionen.

VCR har i 3 år haft to forløbskoordinatorer der er ansvarlige for at koordinere sammenhængende patientforløb. Den ene forløbskoordinator skal på barsel, derfor har vi nu muligheden for at afprøve og udvikle en ny organisering på den ene etage.

Formålet er bl.a. at:
 • sikre endnu større fokus på rehabilitering 24 timer i døgnet, hvor der tages afsæt i den enkelte patients behov og muligheder.
 • at skabe endnu større fokus på og fastholdelse af de rehabiliteringsmål der er omkring den enkelte patient 24 timer i døgnet.
 • at sikre endnu større grad af kontinuitet i rehabiliteringforløbene.
Dig og din medforløbskoordinator vil som udgangspunkt være på den samme etage. I deler opgaven gennem et tæt samarbejde med vores tilbageværende forløbskoordinator (på 1. sal), souschefen og afdelingssygeplejersken om koordineringen af det samlede rehabiliteringsforløb for patienter indlagt på VCR.

I vil fungere som forløbskoordinatorer sammen og skal have overblik over 17 patientforløb og understøtter sammen med patientens team fremdrift i det enkelte patientforløb. Understøttelsen foregår bl.a. gennem sparring, vejledning og undervisning af patientens sygeplejefaglige og tværfaglige kontaktpersoner. Forløbskoordinatoren har en stor kontaktflade og samarbejder bl.a. med specialeansvarlig sygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist om specifikke indsatsområder i patientforløb, samt på tværs af afdelinger og sektorer i koordineringen af det generelle patientforløb. Derudover er der et tæt samarbejder med souschef og afdelingssygeplejerske om fordeling, prioritering og anvendelsen af personaleressourcer til sikring af en effektiv afvikling af patientforløbene med bedst mulig ressourceudnyttelse.

Vi tilbyder en arbejdsplads hvor der:
 • er en individuel tilrettelagt introduktion hvor der tages højde for om du har specialekendskab eller ej.
 • er tværfaglig samarbejde og videns udveksling.
 • er mulighed for at følge og tilpasse sygeplejen, samt se udviklingen i rehabiliterinsforløbene.
 • er mange forskellige sygeplejefaglige problemområder i fokus ex. urologi, respiration, sexologi, tarm, ernæring, cirkulation, krise, sår, søvn, kommunikation, hygiejne mv. på et højt fagligt niveau.
 • er fokus på, at give patienten redskaber til, at kunne tackle udfordringer knyttet til problemstillinger efter rygmarvsskaden.
 • er sygeplejefaglig sparring.
 • er tværfaglig sparring
 • tilbydes undervisning internt i huset.
 • er et godt kollegialt tværfagligt miljø.
 • er fokus på den gode kommunikation.
 • arbejdes løbende med at udvikle vores sygeplejefaglighed.
 • er fokus på udvikling i afdelingen og implementering af nye arbejdsgange.
 • i rehabiliteringen arbejdes ud fra Fundamentel of Care.
Vi søger dig der:
 • trives i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og er i stand til at skabe kontinuitet og flow i lange rehabiliteringsforløb.
 • har stærke relationelle kompetencer og brænder for at involvere og kommunikere med kollegaer, patienten og de pårørende.
 • er engageret og gerne har erfaring inden for rehabilitering samt lyst og evne til at håndtere lange komplekse patientforløb.
 • er godt til at samarbejde og hvor det at være en teamplayer er en selvfølge.
 • har et stort overblik og trives i at koordinere - også når der er mange bolde i luften.
 • har eller kan opsøge viden om kvalitet, forskning og udvikling og som naturligt arbejde med dette i daglig klinisk praksis.
 • har erfaring inden for dataindsamling og dokumentation.
 • kan læse og vurdere danske og engelsksprogede artikler.
 • håndtere kontinuerligt at blive udfordret af nye arbejdsgange og metoder - og hjælpe med implementeringen og fastholdelse af dem.
Om Vestdansk center for Rygmarvsskade:
Vestdansk Center for Rygmarvsskade er en del af Neurologisk Afdeling på Hospitalsenhed MIDT, og er beliggende i eget hus ved Søndersø i Viborg. Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) den tværfaglige rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet.

Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt - også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge-og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet.

VCR arbejder forskningsmæssigt mod at opnå status som universitetsklinik. Centeret har egen forskningsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til, at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde. Sygeplejersken og social- og sundhedsassistenten er en vigtig nøgleperson i den rygmarvsskadede patients tværfaglige rehabiliteringsforløb. Vi arbejder med patienten som samarbejdspartner, og arbejder i tværfaglige teams omkring patienten.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Neurologisk afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Jette Østergaard Lavgesen Tlf: 2476 7322.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest d. 20.04.20.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 17, 2020.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.