Jobbet "Uddannelse til anæstesisygeplejerske, Regionshospitalet Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Bedøvelse, Operation og Intensiv, Plejen

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Regionshospitalet Horsens søger sygeplejersker til specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje pr. 1. september 2020. Ansøgning er betinget af, at du:
 • Har dansk autorisation som professionsbachelor i sygeplejerske.
 • har minimum 2 års klinisk erfaring fra arbejde på somatisk hospital.
Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje er sammensat af fire kliniske uddannelsesperioder som foregår vekslende mellem praksisudøvelse, teoriforløb og øvrige uddannelsesaktiviteter.
Uddannelsen er planlagt i henhold til sundhedsstyrelsens National uddannelsesordning 2018 Jf. Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje BEK nr. 395 af 07/04/2017 - link.
Den kliniske del foregår ved Hospitalsenheden Horsens, og den teoretiske undervisning foregår i Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling Uddannelsescenter Regionshuset Aarhus.
Derudover er der 6 ugers rotationsperiode til et andet hospital i regionen.

Vi tilbyder dig en uddannelse i:
 • præ-, per- og postanæstetisk sygepleje
 • at yde en fokuseret og mangfoldig korttidssygepleje med inddragelse af patienten
 • at arbejde selvstændigt i tværprofessionelle teams omkring patienten
 • at anvende anæstesiologisk erhvervet viden, færdigheder og kompetencer i forbindelse med assistance uden for anæstesiafsnittet
 • at medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed på tværs af afsnit i hospitalet
 • et højteknologisk anæstesiafsnit med et stort engagement og en åben kultur med et engageret og kompetent vejleder team, som er fast tilknyttet kursisterne
 • et anerkendende og udviklende læringsmiljø
 • med et struktureret praktisk og teoretisk uddannelsesforløb, hvor kompetencekort og fokuserede praksisbeskrivelser anvendes som lærings- og evalueringsredskab i hele uddannelsesforløbet.

Faglig profil.
Der lægges vægt på, at ansøgeren i tidligere ansættelser har udvist målrettethed og fagligt engagement samt er opdateret i den medicinske og sygeplejefaglige viden. En opdatering af almen farmakologi og fysiologi indenfor emnerne; respiration, kredsløb, lever, nyre og nervesystemet på grunduddannelsesniveau er en forudsætning.

Personlige kompetencer:
Det anses som en forudsætning, at ansøgeren er motiveret og har lyst, mod og personlige ressourcer til et krævende uddannelsesforløb.
Der lægges desuden vægt på egenskaber hos ansøger som:
 • Høj grad af ansvarlighed og selvindsigt
 • Evne til at forholde sig refleksivt til egen praksis
 • Selvstændighed og fleksibilitet
 • Imødekommende adfærd
 • Udvise empati i forhold til patienten
 • Evne til at anvende kommunikation som et redskab i samarbejdsrelationen
 • Udvise situationsbevidsthed
 • Evne til at modtage vejledning konstruktivt
Regionshospitalet Horsens gennemgår frem til 2022 en omfattende ud- og ombygning, for at skabe optimale rammer til et stort og tidssvarende akuthospital, hvor patienterne ankommer og behandles døgnet rundt. Operationsgangen er flyttet i nye rammer, så alle 11 operationsstue er nye og tidssvarende
Anæstesiologisk afsnit sideordnet ledelse med fokus på hvordan vi bedst udnytter afsnittets ressourcer, samt hvordan vi henter inspiration fra hinanden i fælles opgaver omkring patienten.

Vi tilbyder en afdeling, hvor simulationstræning har en central plads i vores læringsmiljø - blandt andet i form af vores eget instruktør team. Her er ikke-tekniske færdigheder et særligt fokuspunkt, hvilket også er gennemgående i den anæstesiologiske specialuddannelse link.
Afsnittet uddanner både læger, anæstesisygeplejersker, sygeplejersker, reddere og paramedicinere.

Anæstesiafsnittet yder anæstesiologisk sygepleje indenfor specialerne:
 • organkirurgi
 • gynækologi/ obstetrik
 • ortopædkirurgi.
Derudover varetager anæstesisygeplejerskerne præanæstesiologiske tilsyn til patienter på centrale operationsafsnit og til det dagkirurgiske center, akutte opgaver - f.eks. traumekald, medicinsk og kirurgiske akutkald, hjertestopbehandling samt behandling af nyfødte.

Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Yderligere oplysninger om uddannelsen gives ved henvendelse til:
 • Afdelingssygeplejerske Anette Rytter Jensen, tlf. +45 7842 5321
 • Uddannelsesansvarlig Thomas Hauberg Larsen, tlf. +45 7842 5361
Drømmer du om en karriere i anæstesiologisk sygepleje, så send en motiveret ansøgning indeholdende dit CV.

Der er ansøgningsfrist d. 12. juni 2020 og ansættelsessamtaler vil foregå d.19 juni 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.