Jobbet "Ledende bioanalytiker, Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Diagnostisk Center, Rigshospitalet, Region Hovedstaden" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Stillingen som ledende bioanalytiker ved Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET er ledig til besættelse pr. 1. december 2020. 

Afdelingens ansvars- og arbejdsopgaver
Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET på Rigshospitalet udfører diagnostik og behandling på et højt specialiseret niveau med lungefunktionsundersøgelser, SPECT-, SPECT/CT-, PET- & PET/CT-, MR- og PET/MR-undersøgelser; gamma-kamera undersøgelser, UL og funktionsdiagnostik. Vi har Danmarks eneste helkropstælleranlæg, og vi behandler patienter med radioaktive lægemidler.

Patienterne henvises fra alle Rigshospitalets afdelinger og fra andre hospitaler i Danmark og internationalt. Der er godt 100.000 patient-undersøgelser årligt på de to matrikler på Blegdamsvej og i Glostrup. Afdelingen har to cyklotroner og en stor radiokemienhed med produktion af radioaktive lægemidler til PET-scanning.

Forskning er en kerneydelse på Rigshospitalet, og forskning og udvikling er en central opgave for afdelingen, der har en omfattende forskningsproduktion med udgangspunkt i patienternes kliniske behov. Forskning og innovation foregår i tæt samarbejde med de kliniske afdelinger på Rigshospitalet og i Region Hovedstaden og nationalt og internationalt. Der er mange selvstændige forskergrupper, og aktuelt 160 videnskabelige publikationer om året, og ca. 30 ph.d.- studerende.

Den kliniske og prækliniske forskning er på højt internationalt niveau og omhandler molecular imaging og AI, børneundersøgelser og lungeundersøgelser. Afdelingen deltager i præ- og postgraduat uddannelse for bioanalytikere/radiografer og læger, hospitalsfysikere mm.

Afdelingen arbejder med åbne radioaktive kilder og er underlagt myndighedstilsyn fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelsen (SIS), Lægemiddelstyrelsen, og de internationale organisationer IAEA og Euroatom, og følger den nye Radioaktivitetslov. Kravene til kvalitets-og sikkerhedsarbejde er derfor betydelige.

Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET er en velfungerende afdeling, der har som mål at yde den bedste diagnostik og behandling til patienterne i et venligt, professionelt og værdigt miljø.

Der er fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø for staben. Afdelingen er geografisk placeret på Rigshospitalet, Blegdamsvej og Rigshospitalet, Glostrup.

Den ledende bioanalytiker udgør sammen med den ledende overlæge afdelingsledelsen. Derudover omfatter personalestaben 4 afdelingsbioanalytikere, 2 bioanalytikerundervisere, 65 bioanalytikere/-/radiografer/laboranter, 1 ledende lægesekretær, 8 lægesekretærer, 3 ansatte på HK-området og 1 servicemedarbejder. Der er 25 overlæger (heraf 5 professorer), 6 afdelingslæger, 6 yngre læger og 18 AC’ere. Dertil 30 eksternt finansierede forskere. Afdelingen har avanceret diagnostisk apparatur for ca. 500 mio.kr.

Afdelingens budget er 120 mio. kr. plus eksterne midler 20-50 mio.kr. årligt. 

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en bioanalytiker med indgående kendskab til specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin, inklusive PET. Det forventes, at ansøgeren har teoretisk og praktisk ledererfaring, kan indgå i et tværfagligt ledelsesmæssigt samarbejde, kan uddelegere og har forståelse for både det klinisk patientarbejde, produktion af radioaktive lægemidler og forskning og uddannelse.  Der lægges vægt på en åben samarbejdsform, at ansøgeren kan kommunikere klart og har evne til at etablere et tæt samarbejde med andre faggrupper og specialer.

Den ledende bioanalytiker er i samarbejde med den ledende overlæge ansvarlig for afdelingens overordnede målsætning samt den ledelsesmæssige og overordnede administrative drift. Det indebærer at skulle varetage personaleledelse, planlægge og sikre økonomistyring og budgetoverholdelse, sikre afdelingens gode samarbejde og arbejdsmiljø, åben kommunikation og ikke mindst uddannelse og faglig udvikling med mulighed for rum til forskning.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ledende personale på Sundheds-kartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.

Yderligere oplysninger
Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Liselotte Højgaard, Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, tlf. 35 45 40 12, mail: liselotte.hoejgaard@regionh.dk. eller centerchefbioanalytiker Lene Ørnstrup, Diagnostisk Center tlf. 35 45 20 15, mail lene.oernstrup@regionh.dk. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres samme sted.

Ansøgningsfristen er d. 23. september 2020 kl. 12.00.
Ansøgningen vedlægges CV, autorisationsbevis samt øvrige relevante oplysninger.

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1.600 medarbejdere og en årlig omsætning på 1 mia. kr. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning. Diagnostisk Center understøtter patientbehandlingen ved årligt at producere mere end 10 mio. svar på laboratorieanalyser, mere end 650.000 billeddiagnostiske undersøgelser og centret har mere end 1 mio. kontakter til patienter og donorer. 

Centrets 37 professorer og øvrige forskere publicerer årligt mere end 500 videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter.

Centret rummer Afdeling for Røntgen og Scanning, Klinisk Biokemisk Afdeling, Patologiafdelingen, Klinisk Immunologisk Afdeling (Region Hovedstadens blodbanker, vævsbanker og vævstypelaboratorie), Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Klinisk Genetisk Afdeling, Genomisk Medicin, Medicinsk Forskningsbibliotek og DEKS.