Jobbet "Fysioterapeut til Sensomotorisk Klinik, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
Fysioterapeut stilling, fast, 37 timer pr. uge, ved Hospitalsenhed Midt, Sensomotorisk klinik, Sengeafsnit S10 er ledig til besættelse 1. december 2020.

I stillingen indgår weekend- og senvagter.

Fysioterapeut til højt specialiseret neurorehabilitering der
 • har faglige ambitioner og lyst til at specialisere sig indenfor neurorehabilitering
 • er relativt nyuddannet, men har kendskab til specialet
 • har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde
 • trives i hurtige skift mellem de monofaglige og tværfaglige opgaver
 • bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • med ro kan overskue, prioritere og koordinere fleksibelt i en kompleks hverdag
 • trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven og de faglige indsatser
 • har interesse for en meget bred patient gruppe og forskellige forløb
 • naturligt samarbejder med patient, pårørende, kommunale instanser, kolleger og ledere.
Kan du nikke genkendende til disse udsagn, så er du måske vores nye kollega på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Sengeafsnit S10

Den fysioterapeutiske tilgang er kendetegnet ved:
Klinisk ræssonnering som omdrejningspunkt for undersøgelse og behandling, af personer med erhvervede hjerneskader, med henblik på optimering af personens handlekompetence gennem motorisk læring og motorisk kontrol. Der tages udgangspunkt i personens behov på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau, hvor der målrettet sigtes mod optimal grad af motorisk kontrol i hverdagslivet.

Den neurofysioterapeutiske intervention tager udgangspunkt i krop og bevægelse, hvor optimering af den hjerneskadede persons kropslige og kognitive ressourcer er i fokus. Interventionen sigter mod, at personen under indlæggelse gives positive kropslige oplevelser i den nye livssituation, således at det motiverer til fysisk aktivitet såvel under indlæggelsen som efter udskrivelsen.

Neurofysioterapeutiske fokusområder er overvejende:
 • Træning af motorisk kontrol
 • Bevægeanalyse
 • Afdækning og behandling af tonusforstyrrelser
 • Kontrakturprofylakse og -behandling
 • Respirationsfysioterapi
 • Styrke- og udholdenhedstræning
 • Konditionstræning
 • Træning i grupper og på hold
 • Neuropædagogisk tilgang i forhold til personer med kognitive problemer
 • Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler
 • Bassinterapi
 • Tilrettelæggelse af udskrivelse
 • Ergonomi i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere
Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din fysioterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.

I løbet af det første ½ år kommer du gennem et introduktionsforløb. Fagligheden er naturligvis i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. 
Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.

Arbejdstiden omfatter dag-, aften og weekendarbejde.

Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede   neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.
Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 60 fysioterapeuter, 60 ergoterapeuter.  

Sensomotorisk Klinik modtager patienter til neurorehabilitering, hvor følgetilstanden til den erhvervede hjerneskade især er præget af svære føle- og sanseforstyrrelser, kognitive problematikker, dystoniske tilstande, pareser og andre motoriske udfald, afasi, neglekt, bevidsthedsforstyrrelser og synkeproblemer.

Sengeafsnit S10 har 13 senge hvoraf de 4 er på højt specialiseret niveau og de 9 er på regionalt niveau. Vi har i afsnittet tæt samarbejde med udviklings og forskningsenheden og har stort udbytte af dette samarbejde.
 
Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med tale­pædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætister.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse fra uge 43 til:
Afsnitsleder/Overfysioterapeut Karin Ibsen TLF 78419369
 
Din ansøgning
Din ansøgning vedhæftet eksamensbevis, autorisations ID og andet skal være os i hænde senest 25. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 28. oktober 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.