Jobbet "Ledende overlæge, Reumatologisk Afdeling og terapiafsnit, Sjællands Universitetshospital" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Ledende overlæge, Reumatologisk Afdeling og terapiafsnit, Sjællands Universitetshospital

 

Har du ledelsesambitioner og vil du være med til at videreudvikle det reumatologiske speciale i Region Sjælland? 
Reumatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (SUH) søger ny ledende overlæge. En stilling, hvorfra du vil få stor indflydelse på udviklingen af specialet lokalt på SUH såvel som regionalt i Region Sjælland.

Vi søger en erfaren, dynamisk og udviklingsorienteret ledende overlæge, som sammen med den ledende overterapeut kan føre afdelingen frem mod det nye universitetshospital, som bliver bygget rundt omkring os i Køge.

Sjællands Universitetshospital er på en spændende rejse, og du bliver som ledende overlæge en vigtig del af rejsen.  Vi bygger et nyt universitetshospital i Køge, som forventes at stå færdigt i 2025. Det bliver et hospital, hvor den mest moderne hospitalsteknologi bringes i anvendelse til gavn for hospitalets patienter og ansatte. Et hospital, der rummer Region Sjællands specialiserede behandlinger, og hvor undervisning og forskning er en naturlig og integreret del af hospitalets drift. 
Vores målsætning er at være universitetshospitalet for de brede folkesygdomme, hvor Patienten er Alt og visionen er Suveræn Kvalitet med maksimal inddragelse af patienten i eget forløb.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på http://www.regionsjaelland.dk/suh

 

Om Afdelingen

Reumatologisk Afdeling består i dag af tre afsnit. Et reumatologisk afsnit i Køge og terapiafsnit i Køge og i Roskilde. Efter 2025, når alle sengebærende funktioner flytter til matriklen i Køge, vil der i Roskilde udelukkende skulle varetages ambulante behandlinger, herunder fx ambulante terapitilbud.

Vi er en driftssikker afdeling med tilfredse patienter; alle stillinger besat, god trivsel, højt fagligt niveau og højt til loftet.

Reumatologisk afsnit har stor ambulant aktivitet inkl. en ambulant bioenhed samt en veletableret avanceret ultralydsfunktion. Derudover råder reumatologisk afsnit over enkelte senge på Medicinsk Afdeling samt en tværfaglig rygklinik i samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling.  

Afdelingen rummer en forsknings- og udviklingsenhed for terapiafsnittene.

Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en overterapeut. Der er derudover en mellemledergruppe på fire afdelingsterapeuter, hvoraf én tillige er leder for lægesekretærerne.

Afdelingens lægelige stab udgøres af seks overlæger, 2 HU-læger og én introlæge. I det reumatologiske afsnit er herudover ansat fem sekretærer og tre sygeplejersker.

I terapiafsnittene er ansat ca. 100 fysio- og ergoterapeuter, som servicerer hele SUH.

Afdelingens nøgletal:

 • Årligt budget: 50 millioner kr. i 2020.

 • Årlig aktivitet: Cirka 23.000 ambulante besøg og 80 indlæggelser.

 • Normering ca. 100 fuldtidsstillinger

Afdelingsledelsen har fælles ansvar for hele afdelingen. I dagligdagen varetager den ledende overlæge ledelsen af den reumatologiske funktion og den ledende overterapeut terapiafsnittene, men der er et veludviklet samarbejde og tæt daglig sparring om ledelsesopgaven.

Den reumatologiske funktion har regionsfunktion for inflammatoriske led- og bindevævssygdomme og non-inflammatoriske rygsygdomme.  

Afdelingen varetager undervisning i reumatologi af lægestuderende på 8. semester.

Dine kvalifikationer

Du er speciallæge i reumatologi og overlægekvalificeret.  Har dokumenteret erfaring med ledelse og lyst til mere, samt gerne - men ikke nødvendigvis - en formel lederuddannelse.

Støtte og uddannelse i relation til ledelseskompetencer tilbydes.

Dine personlige egenskaber

Vi prioriterer et åbent og tillidsfuldt arbejdsmiljø, en uformel omgangstone, gerne med et twist af humor.  Vi prioriterer at kompetence udvikle og udvikle samarbejde og drift sammen.

Vi ser gerne du har:

 • Høje idealer for det kliniske arbejde med udgangspunkt i patienternes forløb og behov

 • Veludviklede kommunikative evner, kan lytte og har gode samarbejdsevner

 • Evner til at iværksætte, styre, facilitere og afslutte processer, og ved, hvornår du skal have hjælp

 • Blik for både helhed og detaljen og kan skabe sammenhænge og oversætte, så det giver mening

 • Strategisk blik, er konstruktiv og vedholdende; kan både handle og vente

 • Fokus på løsninger og har både pragmatiske og kreative sider

 • Mod og evner til at træffe beslutninger, som er nødvendige, og som hænger sammen med strategierne på forskellige niveauer

 • Fokus på høj faglighed og et godt arbejdsmiljø

Dine opgaver

Som ledende overlæge bliver du sammen med den ledende overterapeut ansvarlig for at sætte retning og rammer for udvikling af afdelingen med henblik på at leve op til strategien for Sjællands Universitets­hospital.

Det indebærer kompetenceudvikling af medarbejdere, fokus på udvikling af faglighed og sikker drift og på sigt, etablering af en forskningsstrategi og et forskningsmiljø på det reumatologiske område.

Hertil ligger ansvaret for at sikre den økonomiske drift af hele Reumatologisk Afdeling i afdelingsledelsen.

Vi forventer også at du

 • Fortsat udvikler og implementerer nye arbejdsgange og metoder med henblik på smart ressourceudnyttelse og optimering af kvalitet

 • Fortsat konsoliderer anvendelsen af Sundhedsplatformen i afdelingen, samt øvrig ny teknologi som kan optimere patientbehandlingen

 • Sikrer understøttelse af anvendelse af relevante kvalitetsdatabaser

 • Sikrer kvalitet i uddannelsen af studerende og yngre læger i afdelingen

Den ledende overlæge er medlem af Sundhedsfagligt råd for reumatologi i Region Sjælland, og er fra den platform med til at udvikle reumatologien i hele regionen. 
Det er et stort indsatsområde i Region Sjælland at have fokus på samarbejde med primærsektoren og Det Nære Sundhedsvæsen. Der lægges således vægt på udvikling af et velfungerende og innovativt samarbejde med primærsektoren, med de samarbejdende specialer i hospitalet samt nationalt og internationalt.

Ledende overlæge er ansvarlig for den regionale fællesvisitation inden for reumatologi og er samtidig områdevisitator for de inflammatoriske, reumatologiske sygdomme i Region Sjælland.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for lægelige chefer. Stillingen er vagtfri, men et vist mål af klinisk aktivitet vil være i tråd med afdelingens ledelsesfilosofi og kan aftales nærmere.

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år efter opnået speciallægeanerkendelse. Direktionen i Region Sjælland kan i særlige tilfælde give dispensation for ansøgere med mindre end 5 års erfaring.

Ansøgningsfrist

2. marts 2021.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overterapeut Lotte Stächer eller lægefaglig vicedirektør Jesper Gyllenborg.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/Nyheder/2013/Det%20danske%20syn%20på%20lægerollerne

Inddragelse af repræsentanter fra Patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets Patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: