Jobbet "Overlæge hos Lungemedicinsk Afsnit, Sydvestjysk Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Lungemedicinsk afsnit, Medicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus søger nye overlægekollegaer. Vi søger gerne 1 - 2 Overlæger med speciallægeanerkendelse i specialet. Ansættelse vil være pr 1.5.2021 eller efter aftale.

Organisation:
Sydvestjysk Sygehus er akutsygehus for patienter bosat i den sydvestlige del af Region Syddanmark og med et optageområde der omfatter omkring 253.000 indbyggere.

Der er matrikler i Esbjerg, Brørup og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via den Fælles akutmodtagelse (FAM). Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (Kardiologi, Endokrinologi, Hæmatologi, Lungemedicin, Medicinsk Gastroenterologi, Reumatologi, Nefrologi og Geriatri) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt.

Medicinsk Afdeling, der ledes af en Ledende overlæge og en Ledende oversygeplejerske, står over for en snarlig reorganisering til 4 afdelinger. I den forbindelse bliver Lungemedicinsk Afsnit en selvstændig afdeling med egen ledelse.

Øvrige specialer i Medicinsk Afdelingen er: Nefrologi, Geriatri, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, dagshospitalet Grindsted, Diætisterne, Palliativt Team, Hæmatologi og Reumatologi.

Der er i øjeblikket ansat seks lungemedicinske speciallæger, en almen mediciner samt en HU-læge.
Herudover er der tilknyttet et varierende antal I-læger, HU-læger i andre specialer samt KBU-læger. Fra 2022 oprettes der ved SVS lægelig kandidatuddannelse.

Arbejdsområde:
Arbejdsområdet vil omfatte stuegang og ambulatorium. Du forventes at indgå i vagtfællesskab i FAM med tilstedeværelsesvagt aften og nat på hverdage og døgnvagter i weekenden. Der er ca. 2-3 tilstedeværelses vagter i FAM om måneden. Vi har derudover stuegang på egen afdeling om lørdagen, delt mellem de syv speciallæger.

Strukturen i FAM samt vagtsituationen er i øjeblikket lidt anderledes grundet COVID-19 situationen.

Lungemedicinsk Ambulatorium:
I ambulatoriet udredes, behandles og kontrolleres et bredt udvalg af lungemedicinske patienter her under KOL, astma, høfeber og allergi, sarkoidose samt initial diagnostik lungefibrose.
Der laves naturligvis også udredning og behandling af thorakale smerter, dyspnø- og hostepatienter.

Vi har årligt 10-11.000 konsultationer. Ambulatoriet håndterer mere end 2000 nyhenviste patienter årligt.

Der udføres i ambulatoriet thorakocenteser. Pneumothorax patienter behandles i nogen udstrækning ambulant.

Vi diagnosticerer og behandler tuberkulose patienter fra vores optageområde i formaliseret samarbejde med de øvrige lungemedicinske afsnit i regionen og infektionsmedicinsk afsnit, OUH. Vi foretager herud over såvel miljøopsporing, som miljøscreening i risikogrupper.

I ambulatoriet udføres alle typer af lungefunktionsundersøgelser (Almindelige Spirometrier, Diffusionsmåling og Pletysmografi). Herud over udføres IOS. Såvel afdelingen som ambulatoriet har ultralydsudstyr til FLUS. Herudover udføres såvel Metacholin- som Mannitolprovokationer.

Vi udfører udredning og behandling af allergier, herunder Penicillinprovokation. Ligeledes udføres vaccinationer for allergier.

Vi har mulighed for at tilbyde NIV-behandling i hjemmet til KOL-patienter med Kronisk Hyperkapni, hvor der er tilknyttet telemedicinsk overvågning, ligesom der er tilknyttet en udegående iltsygeplejerske til afsnittet.

Bronkoskopi foretages på bedøvede patienter på OP.
Indlagte patienter bronkoskoperes med engangsbronkoskoper i rus i sengeafdelingen.

Forskning:
Ambulatoriet er tilknyttet en række udviklings- og forskningsprojekter. Der er i øjeblikket to ph.d.- studerende tilknyttet i samarbejde med andre afdelinger.

Vi er også med i COP:TRIN samarbejdet.

To sygeplejersker i ambulatoriet er GCP godkendte. Såfremt du har ønske om at deltage i forskning, er der således gode muligheder for dette.

Lungemedicinsk Afsnit:
Lungemedicinsk Afsnit er et Medicinsk afsnit med 23 senge. I sengeafsnittet modtages hovedsagelig patienter med lungemedicinske problemstillinger, herunder pallierende behandling af lungecancerpatienter, samt andre terminale lungesyge. Afsnittet ligger i en helt nybygget sengebygning, hvor der udelukkende er enestuer.

Vi har i afsnittet mulighed for NIV af KOL-patienter med akut respirationssvigt. Der er også mulighed for flowbehandling med HFNO. Kronisk syge lungepatienter og lungecancerpatienter i pallierende fase modtages direkte i afdelingen. Flere oplysninger om Lungemedicinsk Afsnit og Ambulatorie fås her.

FAM – Fælles Akut Modtagelse:
Akutte medicinske patienter indlægges via FAM, som modtager ca. 30-40.000 akutte patienter inkl. skader. Den Fælles Akut Modtagelse med 62 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 medarbejdere.

Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra lægerne ved behov til de mere komplicerede skader.

Grindsted Sygehus:
Grindsted Sygehus er en del af Sydvestjysk Sygehus og huser det Medicinske ambulatorium, hvor Kardiologiske, Lungemedicinske og Endokrinologiske patienter kan ses. Der vil derfor ligeledes være mulighed for ambulatoriefunktion dér.

Flere oplysninger om Sydvestjysk Sygehus kan findes på www.sydvestjysksygehus.dk

Forventninger:
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kollegiale forhold og et godt samarbejdsklima, også med de øvrige kolleger og personalegrupper på sygehuset.

Vi forventer at få en loyal kollega, der vil være med til at bevare det gode arbejdsklima vi har, men herudover forventer vi, at du vil være med til at udvikle afdeling og ambulatorium yderligere, herunder aktivt at deltage i aktuelle og fremtidige projekter.

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomster mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Ansøgning:
Der forventes en motiveret ansøgning, gerne med udgangspunkt i de syv lægeroller. Medsend dette skema, til brug ved overlæge bedømmelse. 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist 15. marts 2021. Ansættelsessamtaler vil finde sted inden udgangen af marts.

Kontaktoplysningen:
Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til:

Specialeansvarlig overlæge
Torben Tranborg Jensen
Torben.Tranborg.Jensen@rsyd.dk

Eller

Ledende oversygeplejerske
Conny Olesen
Conny.Olesen@rsyd.dk