Jobbet "Overlæge i intern medicin: Lungemedicin. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Holstebro

Lægårdvej 12 A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Vores vision er klar – vi vil være Danmarks bedste medicinske afdeling – og du har nu mulighed for at blive en del af det hold, som skal konkretisere visionen.

Til Lungemedicinsk Afsnit søger vi en overlægekollega til ansættelse pr. 1. august 2021 eller efter aftale. Specialet er i en fantastisk udvikling, og vi har brug for en dygtig kollega, som også vil være med på vores spændende rejse mod det nye hospital, som vi flytter ind i september 2021.

I Medicinsk Afdeling ser vi meget frem til at blive samlet som én afdeling i Gødstrup med alle de fordele, der vil være ved det både fagligt og socialt.

Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin bortset fra kardiologi, som er en selvstændig afdeling. I Holstebro findes specialerne geriatri, hæmatologi, lungemedicin, nefrologi og reumatologi. Der er tæt samarbejde med afdelingens øvrige medicinske grenspecialer i Herning, som er gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og infektionsmedicin. Der er ligeledes meget tæt samarbejde med hospitalets andre afdelinger.
 
Til afdelingen er knyttet samlet 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro, og der er tilhørende ambulant funktion inden for alle specialer. Desuden er der et stort dialyseafsnit med 37 dialysepladser.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge. Vi lægger desuden stor vægt på samarbejdet med primærsektoren.

Inden for lungemedicin varetager vi ambulant udredning af lungekræft, udredning og behandling af KOL, obstruktiv søvnapnø, sarkoidose, respirationsinsufficiens og lungesygdomme generelt. Mange af vores patienter er ofte svært syge og har brug for en målrettet tværfaglig og tværsektoriel indsats, hvilket vi arbejder intenst på, og det forventes, at vores nye kollega er villig til at deltage i dette arbejde.

Overlægens funktion
Vi søger en kollega, som brænder for sit fag, og som ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Du skal være med til at udvikle afdelingen, så patienterne får den behandling af høj faglig standard, som tilgodeser patientens ønsker og behov.
Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under skyldig hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste.

For stillingen gælder, at dit primære ansvarsområde vil blive et af følgende områder:
 • Organisering og drift af Lungemedicinsk Sengeafsnit M2 med mulighed for ambulant funktion, primært opfølgning på indlæggelse og almene lungesygdomme, men arbejdet kan tilrettelægges efter kompetencer og interesse.
 • Lungekræft-udredning, herunder bronkoskopi og EBUS, både for ambulante og indlagte patienter.
 • Astma- og allergi-området, herunder ansvaret for optimering af interne arbejdsgange og udvikling af samarbejdet med Allergi Center Vest, AUH.

I afdelingen har vi aktuelt fokus på optimering af arbejdsgange i forbindelse med flytningen til Gødstrup, som finder sted i september 2021, og du vil komme til at indgå som en vigtig nøgleperson i dette arbejde.

Hospitalsenheden Vests overordnede værdier er dialog, dygtighed og dristighed, og det forsøger vi at konkretisere.

Vi forventer
 • At du altid sætter patienten først i en travl hverdag og deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. Du skal kunne arbejde i teams, både mono- og tværfagligt, både internt i afdelingen og med andre afdelinger og hospitaler.
 • Du skal kunne kommunikere tydeligt i både tale og skrift.
 • At du altid holder den gode tone i hverdagen – både over for patienter, pårørende og kolleger.
 • At du kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.
 • At du i ansøgningen forholder dig til speciallægens syv roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder.
Vi kan tilbyde dig
 • Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag og sætte dit præg på afdelingen.
 • Et godt kollegialt miljø.
 • Et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt.
 • Stort fokus på undervisningsmiljøet og har skemalagt undervisning to gange ugentligt.
 • Mulighed for forskning, både deltagelse i industri-initierede projekter og forskning i eget regi.

Afdelingens vagtstruktur
Holstebro:
Der er 3 vagtlag i tilstedeværelsesvagt. Forvagt fra kl. 08-23. Mellem- og bagvagtslag døgndækkede. Der er beredskabsvagt inden for specialerne nefrologi og hæmatologi.

Herning:
Der er 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt – forvagt og bagvagt.

Overlægen indgår ikke i vagtarbejdet.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: lungemedicin.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Vi gør opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510 eller specialeansvarlig overlæge Pia Holland Gjørup tlf. 2343 6053.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på regionens hjemmeside www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest onsdag den 12. maj 2021.

Stillings- og funktionsbeskrivelse