Jobbet "Praksistutorer specialet oto-rhino-laryngologi" er udløbet

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt

TUTORLÆGER I SPECIALET OTO-RHINO-LARYNGOLOGI SØGES

 

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst søger hermed tutorlæger til at indgå i speciallægeuddannelsen i specialet Oto-rhino-laryngologi i Videreuddannelsesregion Øst. Der skal bruges 6 tutorpraksis og ansættelsen vil ske med virkning fra den 1. april 2022. Ansættelsen vil som udgangspunkt være for en periode på 5 år – ansættelser af kortere varighed skal aftales med videreuddannelsesregionen.

 

De 6 praksis kan under normale forhold dække behovet. Den enkelte praksis tilbydes minimum 5 uddannelsesforløb af 6 måneders varighed i aftaleperioden på 5 år. Antallet kan blive højere.

 

Der påbegyndes 8 hoveduddannelsesforløb om året, og hvert forløb indeholder 6 måneder i speciallægepraksis. Det betyder, at praksis ikke kan forvente, at der til alle tider vil være en uddannelseslæge i klinikken; der vil være perioder uden.  Uddannelseslægens deltagelse i obligatoriske kurser medfører ligeledes kortere fravær under lægens ansættelse i speciallægepraksis.

 

Inden starten på opholdet i speciallægepraksis har de uddannelsessøgende læger som udgangspunkt gennemført 1års ansættelse af deres hoveduddannelse på en af regionens 3 ØNH afdelinger samt 6 mdr. audiologi. Barsel og andre forhold kan ændre uddannelsesvarigheden før praksis.

 

Speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi kan grafisk fremstilles således:

 

Introduktionsstilling

ØNH afd. 1. år

Hoveduddannelsesforløb er en samlet ansættelse. I alt 48 mdr. 

Opbygningen er son følger: 

ØNH afd.  1. år

Audiologi 6 mdr 

Speciallægepraksis  6 mdr. 

ØNH afd. 1. år

ØNH afd. 1. år

For yderligere information om uddannelsen henvises til sekretariatets hjemmeside: https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen.aspx

Uddannelsen følger den af Dansk Selskab for Otolaryngologi – Hoved og Halskirurgi udarbejdede målbeskrivelse. Målbeskrivelsen kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Maalbeskrivelser

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Praktiserende Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Rammer og formalia for virket som tutorlæge beskrives her:

https://www.laegeuddannelsen.dk/uao---vejleder---tutorlaege-i-speciallaegepraksis/information-til-tutorlaegen-i-speciallaegepraksis.aspx

Ansættelsesprocedure

Ansøgningerne vil blive forelagt et vurderings- og ansættelsesudvalg som er sammensat af det specialespecifikke uddannelsesråd Øst i ØNH samt 2 repræsentanter for ansættelsesmyndigheden, dvs. én fra henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland. Der foretages en faglige vurdering og prioritering af ansøgerne, der danner grundlag for den endelige udvælgelse af speciallægepraksis. Udvalget kan supplere vurderingen af ansøgerne med ansættelsessamtaler eller klinikbesøg. 

Interesserede ansøgere bedes indsende motiveret ansøgning, CV og en beskrivelse af praksis herunder patientunderlag, udstyr samt lokale faciliteter. Den motiverede ansøgning bedes indeholde en beskrivelse af hvilke pædagogiske evner og interesser ansøger besidder, samt en beskrivelse af hvordan ansøger har været inddraget i uddannelsestiltag - alternativt hvilken interesse ansøger har i dette.

Tutorlægen godkendes af Det Regionale Råd i den relevante videreuddannelsesregion efter indstilling fra vurderings- og ansættelsesudvalget. Ved udvælgelse af tutorpraksis lægges vægt på, at praksis vedrørende patientunderlag, ydelsessammensætning og udstyr er repræsentativt for specialet, og at der i praksis er et fagligt inspirerende miljø med aktiv interesse for uddannelse.

Følgende forhold vil indgå i vurderingen:

a) Antal patienter årligt

b) Varieret patientunderlag og gerne mulighed for kirurgi

c) Gerne klinik med flere speciallæger

d) Tutorlægens pædagogiske erfaring

e) Tutorlægens kliniske uddannelse og erfaring

f) Tutorlægens deltagelse i løbende efteruddannelse

g) Tutorlægen bør have et vist kendskab til forskning (dog ikke nogen betingelse for godkendelse)

h) Klinikkens udstyr. Der skal være egnet arbejdsplads med relevant udstyr til lægen i hoveduddannelsesforløb, (og klinikken skal selvfølgelig have elektronisk journalsystem)

Ansøgningen stiles til Det Regionale Råd i Videreuddannelsesregion Øst og fremsendes til specialets kontaktperson via e-mail br@regionh.dk Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest 11. maj 2021.

Hvis en ansøger vurderes ikke at leve op til de ovenstående kvalifikationer eller krav til klinikkens indretning, vil der blive foretaget partshøring inden den endelige prioritering af tutorer til ansættelse. 

Yderligere oplysninger vedr. ansættelsesforhold, antal uddannelseslæger i praksis mv. kan fås ved henvendelse til Det Regionale Råds Sekretariat, Birgitte Rønn på e-mail: br@regionh.dk

Yderligere oplysninger omkring uddannelsen i specialet Oto-rhino-laryngologi kan fås ved henvendelse til postgraduat klinisk lektor Jacob Melchiors, på e-mail: jacob.melchiors@regionh.dk