Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Sektionsansvarlig overlæge til hoftealloplastik sektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

 

 

Sektionsansvarlig overlæge til hoftealloplastik sektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

 

Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), er en stilling som sektionsansvarlig overlæge ved hoftealloplastik sektionen ledig pr. 1/1 2023.

 

Hoftealloplastik sektionens funktioner

Sektionen varetager alle former for hoftealloplastik operationer, herunder revisionskirurgi samt de højt specialiserede funktioner vedr. komplekse revisioner og alloplastikker med større knogletab. Afdelingen benytter i udgangspunktet anterolateral adgang til hoften til både primær og sekundær proteseforsyning og har i denne sammenhæng også samarbejde med traumesektionen i forhold til hemialloplastikker.

Endvidere varetages øvrige komplikationer såsom periprostetiske frakturer i samarbejde med traumesektionen. Sektionen bidrager således bredt med behandling af hele Region Sjællands borgere og bruges ofte som sparringspartner ved komplekse forløb fra de øvrige ortopædkirurgiske afdelinger.

Sektionen rummer til stadighed en 3./4. års hoveduddannelseslæge mhp. oplæring og uddannelse. Kursisten varetager selvstændigt ambulatorie under supervision af sektionens speciallæger og har oplæring i operative færdigheder en gang ugentligt.

Ambulatorie aktiviteten ligger på faste uge dage og et nyetableret sygeplejeambulatorie understøtter speciallægernes ambulante arbejde.

Sektionen er normeret til i alt to overlæger og en afdelingslæge.

 

Stillingens funktioner og ønskede kvalifikationer

Stillingen indbefatter dagligt klinisk arbejde med stuegang, ambulatorie og operationer indenfor hoftealloplastik kirurgi. Det forventes at overlægen indgår med fokus på højt fagligt niveau i behandlingen, samt tilfører afdelingen de nyeste principper og evidens.

Der påhviler et fælles ansvar for speciallægerne i sektionen til at fremme det tværfaglige samarbejde imellem ambulatorie, sengeafsnit og operationsgang, samt deltage i uddannelsen af de yngre læger på afdelingen indenfor fagområdet.

Det forventes at overlægen aktivt vil medvirke til at udvikle og varetage såvel præ-graduate som postgraduate uddannelsesopgaver.

Som sektionsansvarlig vil overlægen have det faglige ledelsesansvar. Sammen med cheflægen og de ledende overlæger vil overlægen skulle indgå i den strategiske og driftsmæssige ledelse for den øvrige afdeling.

Stillingen ønskes besat med en overlæge i ortopædisk kirurgi, der har særlig viden om og interesse for hoftealloplastik kirurgi. Der vil blive lagt vægt på erfaring indenfor højt specialiseret funktion samt revisions- og fraktur kirurgi med både anterolateral og posterolateral adgang til hoften.  

 

Øvrige specialer på Køge

Anæstesiologi med et intensivt terapiafsnit samt palliationsenhed, kirurgi, reumatologi, oto-rhino-laryngologi, kæbekirurgi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi, billeddiagnostik inkl. CT-skanning, MR-skanning og ultralydsdiagnostik samt intern medicin omfattende endokrinologi, kardiologi og medicinsk gastroenterologi. Desuden findes en akutafdeling med egen lægestab.

 

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Cheflægen og chefsygeplejersken udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det overordnede ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal der tages hensyn til rationel ressourceanvendelse.

Cheflægen og de sektionsansvarlige overlæger fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

 

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk afdeling i Køge omfatter to stationære afsnit med i alt 57 senge. På det centrale operationsafsnit har afdelingen 4-5 operationsstuer (to med laminært flow) og i sammedagskirurgisk afsnit 2 – 3 operationsstuer dagligt. Afdelingen driver endvidere et stort ambulatorium, et fodcenter og et sårambulatorium. Afdelingen har akut døgnfunktion og modtager akutte- og elektive patienter fra en stor del af Region Sjælland samt elektive patienter i henhold til aftalen om frit sygehusvalg.

Afdelingen er opdelt i 8 sektioner mhp. specialiseret diagnostik og behandling. Udover hoftesektionen er der en skulder/albue sektion, traumesektion, sår- og amputationssektion, knæsektion, fod/ankel sektion, rygsektion og en idrætskirurgisk sektion. Der forventes snarest at blive oprettet en børnekirurgisk sektion.

Afdelingen varetager en lang række regionsfunktioner samt højt specialiserede funktioner. Afdelingen er således en af de mest specialiserede afdelinger i Østdanmark.

 

Afdelingens lægelige stab

Ortopædkirurgisk Afdeling har en normering på 25 overlæger og 10 afdelingslæger. Desuden er der p.t. ansat 16 reservelæger/1.reservelæger. Der uddannes årligt 9 introlæger fra afdelingen og der er løbende 11 hoveduddannelseslæger fordelt på 5 læger på 1. og 2. år, og 6 læger på 3. og 4. år.

 

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

Lægerne i de 8 delvis selvstyrende subspecialiserede sektioner arbejder med faste operations- og ambulatorie dage.

Afdelingslægerne deltager i døgnvagtsdækning som bagvagt sammen med mellemvagten.

Overlægerne har overvejende dagfunktion. Overlægerne deltager i en delvagt på en hverdage hver 2.- 3. uge frem til kl. 19.00 samt dagvagt med efterfølgende rådighedsvagt en weekend hver 3.- 4. måned. Begge med henblik på stuegang.

 

Undervisning

Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Afdelingen varetager undervisning af medicinske studenter på alle relevante semestre og er involveret i udrulningen af kandidatsporet på Sjællands Universitetshospital fra foråret 2019. Afdelingen har 4 kliniske lektorer.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Thomas Juul Sørensen, 47 32 33 01, tnse@regionsjaelland.dk

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

 

Om Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 816.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder.

Regionens sygehusplan har udpeget Køge som akutsygehus og kommende hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Udrulningen af en fuldt kandidatspor på lægeuddannelsen på Sjællands Universitetshospital er påbegyndt.

For Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, er patienternes ønsker og forventninger vigtige elementer i planlægning af optimale patientforløb.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2025-2026, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Kontaktperson
  Hanne Andersen
  hbas@regionsjaelland.dk
  47323354
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Afdelingslæge, Leder
 • Speciale
  Ortopædisk kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2023
 • Regionens jobnr.
  019742
 • Quick-nr.
  436187
 • Indrykningsdato
  01-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  23-09-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Kontaktperson
  Hanne Andersen
  hbas@regionsjaelland.dk
  47323354
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Afdelingslæge & Leder
 • Speciale
  Ortopædisk kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2023
 • Regionens jobnr.
  019742
 • Quick-nr.
  436187
 • Indrykningsdato
  01-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  23-09-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.