Region Sjælland

Region Sjælland

Gl Ringstedvej 4B, 4300 Holbæk

Specialpsykolog i psykiatri til socialmedicinsk enhed, Holbæk Sygehus

 

Vi udvider vores psykologgruppe og søger en specialpsykolog i psykiatri, som vil være med til at videreudvikle psykologfunktionen i vores socialmedicinske ambulatorium.

Det psykiatriske /psykologiske område i socialmedicin

Det psykiatriske /psykologiske område i socialmedicin består af en psykiater, en specialpsykolog i psykiatri og en neuropsykolog. Derudover er vores eksterne psykiatriske speciallægekonsulenter og neuropsykologiske konsulent vigtige medspillere.

Opgaverne som psykolog er varierede og mangesidige med såvel visitation, udredning, skriftlige vurderinger, sparring og konferencer.

En stor del af de henviste borgere har psykiatriske lidelser eller uafklarede psykiske symptomer, hvor vi kan hjælpe patienten videre ved at samle op, vurdere og skabe overblik over de psykiske problemer. Et gennemgående spørgsmål er, om borgerens sygdomme og vanskeligheder er tilstrækkeligt udredt og behandlet – eller om der kan peges på yderligere udredning, behandling og udviklingsmuligheder. Det er en meningsfuld opgave at hjælpe vores patienter ved at skabe overblik over sygdomsforløbet, skitsere en plan der kan bedre livskvaliteten og funktionsevnen, samt beskrive patientens skåne- og støttebehov. Vi afsætter god tid til hver patientsamtale og den efterfølgende opgave med udarbejdelse af erklæringen, så notatet og konklusionen kan hjælpe patient og kommune videre.

En lige så vigtig og omfattende opgave for psykologerne er sparring og samarbejde med gruppen af socialmedicinske læger og psykiater. Psykologer, psykiater og visiterende socialmedicinske læger har et tæt samarbejde, og du vil have stor indflydelse på visitation og egen opgavevaretagelse. I nogle tilfælde vil den psykologiske vurdering stå alene – i andre vil den indgå som led i en bredere socialmedicinsk vurdering af sagen. Du og den socialmedicinske læge vil i sådanne tilfælde typisk drøfte, hvordan de forskellige faktorer spiller sammen og bør vægtes i den samlede fremstilling og vurdering af sagen.

Derudover er vores psykologer væsentlige medspillere ved afdelingens konferencer og i uddannelsen af og sparringen med vores yngre lægekollegaer. Der vil endvidere være mulighed for at deltage i relevante projektopgaver.

Hvem er du?

 • Du er specialpsykolog i psykiatri (eller specialist i psykopatologi).
 • Du har særlig interesse for udredning og kan lide at dykke ned i komplekse problemstillinger og lave ”detektivarbejde” for at belyse en sag.
 • Du har bred erfaring med psykologisk udredning/undersøgelse af voksne.
 • Du har gode kommunikationsevner mundtligt såvel som skriftligt, og du er indstillet på, at skriftlighed er en stor del af dit arbejde.
 • Du har en stærk faglig fundering og er motiveret for aktivt at bringe psykologisk viden ind i socialmedicinen – f.eks. på konferencer, ved undervisning og sagssparring, projekter til kvalitetssikring i afdelingen og lignende.
 • Du skal kunne arbejde selvstændigt og samtidigt være engageret i afdelingen.
 • Du har gode samarbejdsevner og kan lide at arbejde tværfagligt.
 • Kendskab til det kommunale system vil være en fordel, men er ikke et krav.

Mange af vores patienter har både fysiske, psykiske og sociale barrierer ift. at opnå og bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, og vi drøfter flittigt sagerne med hinanden og søger sparring, når noget ligger uden for vores eget kerne- og kompetenceområde. Du skal derfor have lyst til at stille din viden til rådighed for dine kolleger, ligesom det skal falde dig naturligt selv at søge sparring ved behov.

Om Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling

Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus består af en arbejdsmedicinsk og en socialmedicinsk enhed i samme hus og varetager de arbejds- og socialmedicinske opgaver i Region Sjælland.

Samlet består afdelingen af knap 60 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er tilknyttet socialmedicin. Den lægelige stab består af ca. 25 speciallæger med samfundsmedicinsk, arbejdsmedicinsk, almenmedicinsk eller psykiatrisk baggrund samt ca. 10-15 uddannelsessøgende læger indenfor samfundsmedicin og arbejdsmedicin. I afdelingen er desuden lægesekretærer, en socialfaglig konsulent, to socialsygeplejersker og fem psykologer. Afdelingen huser et professorat i arbejdsmarkedsrettet rehabilitering samt seniorforskere og ph.d.-studerende. Der er desuden tilknyttet en række eksterne konsulenter, overvejende inden for det psykiatriske speciale.

Socialmedicinsk Ambulatorium (også kaldet Klinisk Funktion) blev etableret i forbindelse med reformerne på førtidspensions-, fleksjob- og sygedagpengeområdet. Klinisk Funktion bidrager med at skabe et overblik over patientens somatiske og psykiatriske helbredsmæssige samt sociale forhold og vurderer, hvordan den enkeltes helbred er foreneligt med at varetage et arbejde eller uddannelse. Formålet er at pege på evt. yderligere behandlings- og rehabiliteringsmuligheder med henblik på – i samarbejde med kommunerne – at understøtte rehabilitering og om muligt tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lægerne i Klinisk Funktion giver sundhedsfaglig rådgivning som sundhedskoordinator i de kommunale rehabiliteringsteam i regionens 17 kommuner. I ambulatoriet ser vi borgere med komplekse problemstillinger til samtale og undersøgelse mhp. at vurdere om borgerens sygdomme og vanskeligheder er tilstrækkeligt udredt og behandlet, og om der kan peges på yderligere i forløbet.

Der er i det daglige tæt samarbejde med gensidig faglig sparring, konferencer og udviklingstiltag. Idet der til afdelingen er tilknyttet et professorat, er forskningsaktiviteter en naturlig del af dagligdagen. Afdelingen deltager løbende i lægers videreuddannelse i arbejdsmedicin og i samfundsmedicin.

Holbæk Sygehus’ socialsygeplejersker er tilknyttet afdelingens socialmedicinske funktion, men har daglig funktion på hele sygehuset samt kontor i nærheden af sengeafdelingerne.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde en dejlig arbejdsplads beliggende på Holbæk Sygehus, tæt på Holbæk Station. Vi har et godt arbejdsmiljø, med god stemning og en god og uformel omgangstone. Vi har daglig konference, men også løbende kollegial sparring. Arbejdsopgaverne er spændende og meningsfulde, og vi har fokus på, at det, vi gør, gavner patienten. Vi løfter i flok, støtter hinanden og udvikler os i fællesskab. Vi prioriterer uddannelse og forskning højt, og der er løbende mulighed for karriereudvikling.

Vi har en flot selvstændig bygning med gode kontorfaciliteter, hvor du vil få din egen faste arbejdsplads. Det vil være muligt at tilrettelægge dine arbejdstider og -opgaver med fleksibilitet (fx flextid og mulighed for hjemmearbejde), så arbejdet også kan hænge sammen med dit familie- og fritidsliv.

Afdelingen er beliggende på Holbæk Sygehus og har fremskudte ambulatorier i Køge og Nykøbing F., hvor vi ser patienter fra regionens sydlige kommuner.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Det er muligt, ved siden af deltidsstilling, at have egen praksis, forskningsaktivitet eller ansættelse i sygehuspsykiatrien.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen og de muligheder, som ligger i jobbet, er du velkommen til at kontakte:

Ansøgning

Ansøgningen skal indsendes via linket på www.regionsjaelland.dk.

Ansøgningsfrist d. 11.06.2023.

Samtaler d. 21.06.2023

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Kontaktperson
  Ann Lyngberg
 • Adresse
  Gl Ringstedvej 4B, 4300 Holbæk
 • Stillingstyper
  Psykolog, Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-08-2023
 • Regionens jobnr.
  027157
 • Quick-nr.
  449611
 • Indrykningsdato
  25-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  11-06-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Adresse
  Gl Ringstedvej 4B, 4300 Holbæk
 • Kontaktperson
  Ann Lyngberg
 • Stillingstyper
  Psykolog & Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-08-2023
 • Regionens jobnr.
  027157
 • Quick-nr.
  449611
 • Indrykningsdato
  25-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  11-06-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.