Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Tutorlæger til specialet Intern Medicin: Reumatologi i Videreuddannelsesregion ØST

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst søger hermed tutorlæger i reumatologisk speciallægepraksis til at indgå i hoveduddannelsesforløbene (h-forløb) i specialet Intern Medicin: Reumatologi. Stillingerne skal besættes for en 5-årig periode fra 1.september 2024 til og med 31.august 2029.

Der skal bruges uddannelsesplads til op til 3 hoveduddannelseslæger (h-læger) i praksis hvert halve år. Uddannelseslægerne kan fordeles mellem én eller flere klinikker, og det vil være en fordel, hvis en klinik har plads til flere h-læger ad gangen. Hvis der skal være flere h-læger i én praksis på samme tid, skal der også være flere godkendte tutorlæger i pågældende praksis. Det gælder endvidere, at hvis flere speciallæger i samme praksis skal have funktion som tutor, så skal de pågældende speciallæger søge stilling og godkendes som tutor.

I henhold til Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan opslås der 8 h-forløb om året i Intern Medicin: Reumatologi i Videreuddannelsesregion ØST. Der indgår ophold i speciallægepraksis på 4 af forløbene (2 forløb i forårsrunden med start 1.marts og 2 forløb i efterårsrunden med start 1.sept.). Ansættelsen i
praksis har varighed af 6 mdr./fuld tid, og er tidsmæssig placeret på forløbenes 4. år eller 5. år. Før dette har uddannelseslægen haft 1 års intern medicin og 2x1 års reumatologi på reumatologisk hospitalsafdeling. Oversigt over de 8 h-forløb fremgår her: https://www.laegeuddannelsen.dk/CustomerData/Files/Folders/16-im-reumatologi/7447_h-forl%C3%B8b-reumatologi-060223.pdf. De ansatte klinikker vil (i videst mulige omfang) have en fast, løbende tilgang af hoveduddannelseslæger, men det kan svinge i tilfælde af ubesatte hoveduddannelsesforløb eller forskydninger i de besatte forløb, f.eks. pga. barsel eller sygefravær hos h-lægen før opholdet i speciallægepraksis. Endvidere kan det ske, at uddannelseslægen (under ophold i praksis) skal være kortvarigt fraværende pga. deltagelse i obligatoriske kurser i hoveduddannelsen, hvis anden tidsmæssig placering af kurset ikke er mulig.

Ved ansættelse af 3 klinikker med plads til 1 uddannelsessøgende ad gangen, kan hver klinik tilbydes minimum 3 forløb/ansættelser inden for den 5-årige aftaleperiode.

Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi følger den såkaldte 2003-bestemmelse, som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 96 om uddannelse af speciallæger. Indhold af uddannelsen og kompetencekravene er fastlagt i målbeskrivelsen fra Dansk Reumatologisk Selskab. Målbeskrivelsen kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/-/media/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Maalbeskrivelser/Medicinske-specialer/Maalbeskrivelse-intern-medicinreumatologi-23-endelig-_002_.ashx?sc_lang=da&hash=66EFD7DBFAB149F7D6998BFF88E8CE80

Specialets regionale uddannelsesråd har fordelt målbeskrivelsens kompetencer på hver delansættelse på h-forløbene. Oversigt over fordelingen samt de tilhørende kompetencevurderingsredskaber fremgår af forløbenes uddannelsesprogram, som kan ses her: https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/specialerne/intern-medicin-reumatologi/uddannelsesprogrammer.aspx

Ansættelsesprocedure
Ansøgning om tutorlægestilling sker ved skriftlig ansøgning Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Motiveret ansøgning
2) Kort og præcis beskrivelse af speciallægepraksis, herunder patientunderlag, klinikkens udstyr
samt lokaler og evt. øvrige væsentlige faciliteter i forhold til uddannelseslægens ophold.
3) Beskrivelse af, hvordan uddannelsesfunktionen vil blive varetaget, herunder vurdering af uddannelsessøgendes
kompetenceopnåelse samt plan for supervisionsmulighed i løbet af opholdene.
4) CV
5) Såfremt det haves: Dokumentation for vejlederuddannelse/medicinsk pædagogisk uddannelse
6) Foreslået dato og klokkeslæt for bedømmelsesudvalgets besøg i klinikken.

Ansøgningen sendes til Sekretariatet For Lægelig Videreuddannelse ØST på mail, stilet til specialets sagsbehandler, Ulrik Dyrbye Hansen, på mailen: ulrik.dyrbye.hansen@regionh.dk. Deadline for ansøgning er den 25.oktober 2023 kl. 12:00

Som del af vurderingsgrundlaget ønsker repræsentanter for ansættelsesudvalget at besøge de ansøgende klinikker med henblik på besigtigelse af faciliteter og mulighed for uddybning af den fremsendte ansøgning. Dato for klinikbesøg: 6.november. Alternativt den 13.november (hvis den 6.november ikke er
mulig for klinikken). Begge dage fra kl. 13:00. Ansøgere bør afsætte 1,5 time til besøget i klinikken, og bedes skrive ønsket besøgsdag samt mødetidspunkt i den skriftlige ansøgning (jf. punkt 6 ovenstående).

Den skriftlige ansøgning samt indtryk fra klinikbesøgene vil efterfølgende blive fagligt vurderet af ansættelsesudvalget bestående af specialets uddannelsesråd i Videreuddannelsesregion ØST samt 2 repræsentanter for ansættelsesmyndigheden (1 repræsentant for Region Hovedstaden og 1 repræsentant for Region Sjælland).

Vurdering og prioritering af ansøgerne samt indstilling til ansættelse sker ud fra vurdering af følgende forhold (jf. FAPS’ Vejledning for tutorlæger i speciallægepraksis):

a) Antal patienter årligt
b) Varieret patientunderlag
c) Tutorlægens pædagogiske erfaring
d) Tutorlægens kliniske uddannelse og kliniske erfaring
e) Tutorlægens deltagelse i løbende efteruddannelse
f) Kendskab til forskning (dog ikke betingelse for ansættelse)
g) Klinikkens udstyr: Der bør være egnet arbejdsplads med relevant udstyr til h-lægen

For ansøgere der tidligere har været ansat som tutor, vil de uddannelsessøgendes evalueringer af praksis også indgå i vurderingen.

Det betragtes som en fordel, hvis ansøger har gennemført formaliseret medicinsk-pædagogisk efteruddannelse, eksempelvis i form af regionernes officielle vejlederkurser eller lignende formaliserede uddannelse. Det forventes, at ansatte tutorer, som ikke har formaliseret vejlederuddannelse på ansøgningstidspunktet, som minimum tager kurset for hovedvejledere i den lægelige videreuddannelse inden for første ansættelsesår som tutor.

Hvis en ansøger vurderes ikke at leve op til minimumskravene for virke som tutor, ud fra ovenstående punkt a-g, vil der blive foretaget partshøring inden den endelige prioritering af tutorer til ansættelse.

Centrale datoer i ansættelsesprocessen:

- Ansøgningsfrist: 25.oktober 2023 kl.12:00
- Besøg i ansøgende klinikker: 6.november. Alternativt den 13.november 2023. Begge fra kl. 13:00.
- Møde i ansættelsesudvalget og indstilling til ansættelse: 21.november 2023
- Svar til ansøgere: Forventeligt senest 30.november 2023

Formalia vedr. ansættelse og mulighed for yderligere oplysninger

Ansættelse som tutor sker i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Praktiserende Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Rammer og formalia for virket som tutorlæge beskrives her: Til Tutorlægen i speciallægepraksis

Yderligere oplysninger vedr. stillingsopslaget kan fås ved henvendelse til Det Regionale Råds Sekretariat, Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse ØST, AC-fuldmægtig Ulrik Dyrbye Hansen på e-mail: ulrik.dyrbye.hansen@regionh.dk

Yderligere oplysninger vedrørende den faglige og medicinsk-pædagogiske del af den reumatologiske speciallægeuddannelse kan fås ved henvendelse til specialets postgraduate kliniske lektor, overlæge Tommy Frisgaard Øhlenschlæger på e-mail: Tommy.Frisgaard.Oehlenschlaeger.01@regionh.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Videreuddannelsesregion Øst
 • Kontaktperson
  Lise Møller
 • Adresse
  Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup
 • Stillingstype
  Tutorlæge til speciallægeuddannelsen
 • Speciale
  Intern medicin: Reumatologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Quick-nr.
  453850
 • Indrykningsdato
  18-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  25-10-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Videreuddannelsesregion Øst
 • Adresse
  Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup
 • Kontaktperson
  Lise Møller
 • Stillingstype
  Tutorlæge til speciallægeuddannelsen
 • Speciale
  Intern medicin: Reumatologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Quick-nr.
  453850
 • Indrykningsdato
  18-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  25-10-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.