Jobbet "1. august 2021 søger vi en ny afdelingssygeplejerske til Psykiatrisk Klinik for Småbørn, Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling Skejby/Herning" er udløbet

Region Midtjylland

BUA Team for Småbørnspsykiatri - AUH

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vores afdelingssygeplejerske gennem mange år har besluttet at stoppe, så hvis du har lyst til være leder i en dynamisk afdeling med kort vej fra beslutning til handling, stor handlefrihed og højt fagligt niveau, hører vi gerne fra dig!

Du vil indgå i en afsnitsledelse som består af en afsnitsledende overlæge og 1 afdelingssygeplejerske, der arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag. Derudover får du plads i BUA's samlede lederteam bestående af 18 afsnitsledere (afdelingssygeplejersker og afsnitsledende overlæger samt afdelingsledelsen) som alle arbejder mod èt fælles BUA på tværs af afsnit.

Psykiatrisk Klinik for Småbørn varetager udredning og behandling af børn i alderen 0-7 år med vanskeligheder i form af bl.a. autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelse, andre neuropsykiatriske tilstande, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst, relationsforstyrrelser, gravide med psykisk lidelser og 0-2 årige børn af forældre med svær psykiatrisk sygdom. Afsnittet består af ca. 50 medarbejdere.

I Skejby er der 3 ambulante teams og i Herning er der 1 ambulant team. Desuden har vi i Skejby et psykiatrisk dagtilbud med i alt 7 pladser, som modtager børn fra alle ambulante enheder i afsnittet.

I Skejby arbejdes med udredning og behandling på alle specialiseringsniveauer.
Vi lægger vægt på et trygt, stimulerende tværfagligt arbejdsmiljø med fokus på høj faglighed og videndeling, undervisning og udvikling, ligesom vi vedvarende tilstræber og understøtter deltagelse i forskning. Vi har vedvarende fokus på at videreudvikle og optimere vores udrednings- og behandlingstilbud.

Teamet i Herning står foran en flytning til det nye Sygehus i Gødstrup i oktober måned 2021, og i den forbindelse kan der forventes en del opgaver. Som afsnitsledelse varetager man ledelsen på tværs af matrikler Herning og Skejby, og du skal forvente fremmøde på begge matrikler.


Vi lægger vægt på:
 • At du har erfaring med ledelse af en tværfagligt sammensat personalegruppe, bestående af sygeplejersker, pædagoger, psykologer, læger.
 • At du kan løse ledelsesopgaverne med fokus på kvalitet, effektivitet og medarbejdertilfredshed - herunder være lyttende, anerkendende og motiverende
 • At du er loyal ledelsesmæssigt også i forhold til politiske beslutninger
 • At du er modig og tør sætte retning og afprøve nye tiltag
 • At du har et godt overblik og trives med at lede forandringsprocesser
 • At du har fokus på patienterne og blik for, at det gode forløb skabes sammen med patient, pårørende og netværk
 • At du har erfaring fra arbejdet med børnepsykiatriske patienter

Vi kan tilbyde:
 • Et godt tværfagligt samarbejde med in- og eksterne samarbejdsparter
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
 • Høj vægtning af faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter og videreudvikling af ledelsesmæssige kompetencer.
 • Medarbejdere og ledelse, der er kendetegnet bl.a. igennem deres dedikerede engagement og motivation for varetagelse af kerneopgaven
 • En organisation, hvor samarbejde og kommunikation er prioriterede veje til et godt arbejdsmiljø
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Overlæge Karin Lassen Schmidt tlf: 2169 4788, oversygeplejerske Elsebeth Vesterheden på tlf. 4015 8218 eller ledende overlæge Jakob Paludan på tlf. 5127 3326
 

Ansøgningsfrist mandag den 14. juni 2021 kl 8.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17. juni 2021 om formiddagen på Skejby.


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.